SFS 2020:827 Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar

SFS2020-827.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning

om utländska direktinvesteringar

Utfärdad den 1 oktober 2020

Regeringen föreskriver följande.

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser i anslutning till lagen
(2020:826) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om
utländska direktinvesteringar. Förordningen innehåller också bestämmelser
som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/452
av den 19 mars 2019 om upprättande av en ram för granskning av utländska
direktinvesteringar i unionen (EU-förordningen).

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 och 11 §§ regerings-

formen.

2 § Inspektionen för strategiska produkter är kontaktpunkt enligt artikel
11.1 i EU-förordningen.

3 § Inspektionen för strategiska produkter får meddela närmare
föreskrifter om formerna för att fullgöra uppgiftsskyldigheten i artikel 9.4 i
EU-förordningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Dan Leeman
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:827

Publicerad
den

2 oktober 2020