SFS 2020:828 Förordning om ändring i förordningen (2010:1101) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter

SFS2020-828.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:1101) med instruktion

för Inspektionen för strategiska produkter

Utfärdad den 1 oktober 2020

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2010:1101) med instruktion
för Inspektionen för strategiska produkter ska införas en ny paragraf, 4 a §,
och närmast före 4 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Utländska direktinvesteringar
4 a §
Inspektionen ska vara nationell kontaktpunkt enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) 2019/452 av den 19 mars 2019 om
upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i
unionen samt lämna en årlig rapport enligt artikel 5 i den förordningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Kvarnholt
(Utrikesdepartementet)

SFS

2020:828

Publicerad
den

2 oktober 2020