SFS 2020:833 Förordning om skolenhetsregister

SFS2020-833.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om skolenhetsregister

Utfärdad den 8 oktober 2020

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Denna förordning är meddelad med stöd av

� 26 kap. 25 § skollagen (2010:800) i fråga om 14 §, och
� 8 kap. 7 § första stycket 2 regeringsformen i fråga om övriga bestäm-

melser.

2 § Statens skolverk ska föra ett allmänt skolenhetsregister.

Myndigheten är personuppgiftsansvarig för registret.

Förhållandet till annan dataskyddsreglering
3 §
Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om
skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter
och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv
95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

4 § Vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning gäller lagen
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförord-
ning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte
annat följer av denna förordning eller föreskrifter som har meddelats i
anslutning till förordningen.

Registrets innehåll
5 §
Registret ska innehålla uppgifter om skolenheter inom skolväsendet.

Med skolenhet avses sådan skolenhet som anges i 1 kap. 3 § skollagen

(2010:800).

Registret ska även innehålla uppgifter om enskilda utbildningsanordnare

som har getts tillstånd att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg
och intyg enligt bestämmelser som gäller för skolväsendet för utbildning
motsvarande kommunal vuxenutbildning enligt 6 kap. 1 § första stycket 1
förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.

Registrets ändamål
6 §
Uppgifterna i det allmänna skolenhetsregistret ska användas av den per-
sonuppgiftsansvarige för att

1. avisera andra register om ändringar av uppgifterna i registret (ändrings-

avisering),

SFS

2020:833

Publicerad
den

13 oktober 2020

background image

SFS

2020:833

2

2. göra urval av uppgifter ur registret (urvalsdragning),
3. komplettera och kontrollera uppgifter i andra register, och
4. komplettera och kontrollera uppgifter i övrigt om de skolenheter som

omfattas av registret.

7 § Uppgifterna i skolenhetsregistret får användas av myndigheter och
enskilda.

Registeruppgifter
8 §
Registret ska innehålla följande uppgifter om skolenheterna:

� skolenhetens namn,
� kod för att identifiera skolenheten,
� skolenhetens besöksadress,
� kontaktuppgifter till skolenheten,
� skolans namn,
� huvudmannens organisationsnummer,
� huvudmannens namn,
� juridisk form för huvudmannen,
� kontaktuppgifter till huvudmannen,
� rektors namn,
� om skolenheten är aktiv, planerad, vilande eller har upphört (statusmar-

kering),

� vilken utbildning som förekommer vid skolenheten,
� inriktning för fristående skolenheter,
� uppgift om skolenheten är en internationell skola,
� uppgift om att skolenheten är en fristående skolenhet med sådant begrän-

sat mottagande för vissa elever som avses i 9 kap. 17 § första stycket andra
meningen, 10 kap. 35 § första stycket andra meningen, 11 kap. 34 § första
stycket andra meningen eller 15 kap. 33 § första stycket andra meningen
skollagen (2010:800), är en motsvarande skolenhet med offentlig huvud-
man, eller om skolenheten bedriver sådan utbildning eller sådan särskild
undervisning som avses i 24 kap. 16�19 §§ samma lag, och

� uppgift om huruvida en huvudman tillhandahåller fritidshemsverksam-

het.

9 § I registret får det föras in uppgifter om

� geografisk position för skolenheten, och
� identifiering av skolenheten som används av andra myndigheter.

10 § Registret ska innehålla följande uppgifter om sådana enskilda utbild-
ningsanordnare som avses i 5 § tredje stycket:

� kod för att identifiera den enskilde utbildningsanordnaren,
� organisationsnummer,
� namn,
� juridisk form,
� kontaktuppgifter,
� vilken utbildning det tillstånd avser som har getts till den enskilde

utbildningsanordnaren, och

� om utbildningsanordnaren är aktiv eller vilande (statusmarkering).
Registret får även innehålla uppgift om den enskilde utbildningsanordna-

rens besöksadress och identifiering av den enskilde utbildningsanordnaren
som används av andra myndigheter.

background image

SFS

2020:833

3

Inhämtande av uppgifter till registret
11 §
I registret ska följande uppgifter föras in från det allmänna företags-
registret som Statistiska centralbyrån för enligt förordningen (1984:692) om
det allmänna företagsregistret:

� huvudmannens namn,
� juridisk form för huvudmannen,
� kontaktuppgifter till huvudmannen,
� den enskilda utbildningsanordnarens namn,
� juridisk form för den enskilda utbildningsanordnaren, och
� kontaktuppgifter till den enskilda utbildningsanordnaren.

12 § Statens skolinspektion ska lämna följande uppgifter som ska föras in
i registret:

� förändringar av uppgifter om skolenheter med enskild huvudman och

uppgifter om nya sådana skolenheter, och

� förändringar av uppgifter om enskilda utbildningsanordnare som getts

tillstånd att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg och intyg enligt
bestämmelser som gäller för skolväsendet för utbildning motsvarande kom-
munal vuxenutbildning och uppgifter om nya sådana enskilda utbildnings-
anordnare.

13 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska
lämnas av huvudmännen för att registret ska kunna innehålla de uppgifter
som anges i 8 §.

Utlämnande av uppgifter
14 §
Statens skolverk ska avgiftsfritt hålla uppgifter ur skolenhetsregistret
tillgängligt för allmänheten genom en publik webbplats.

15 § Bestämmelserna i denna förordning inskränker inte myndigheters
skyldigheter enligt vad som föreskrivs om allmänna handlingars offentlighet
i tryckfrihetsförordningen eller i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Gallring
16 §
Om en uppgift i registret inte längre behövs för att tillgodose
registrets ändamål, ska uppgiften tas bort ur registret.

Denna förordning träder i kraft den 6 november 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)