SFS 2020:836 Lag om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott

SFS2020-836.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och

Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot

rattfylleribrott

Utfärdad den 8 oktober 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (2008:322) om
Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot
rattfylleribrott ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

3 a § Bestämmelserna om förundersökning i 3 § ska även tillämpas om det
i samband med att Tullverket vidtar åtgärder mot ett brott som avses i 1 §
finns anledning att anta att något av följande brott har begåtts:

1. innehav eller bruk av narkotika enligt 1 § första stycket 6 eller 2 §

narkotikastrafflagen (1968:64),

2. dopningsbrott enligt 3 § och 2 § 6 lagen (1991:1969) om förbud mot

vissa dopningsmedel, eller

3. innehav av hälsofarliga varor enligt 4 § och 3 § första stycket 7 lagen

(1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Utan att det inskränker åklagares åtalsrätt får särskilt förordnade

befattningshavare vid Tullverket

1. föra talan i mål om brott enligt första stycket, om det är uppenbart att

brottets straffvärde svarar mot böter och att brottet inte föranleder någon
annan påföljd, och

2. fatta beslut enligt 3 § fjärde stycket lagen (1986:1009) om förfarandet

i vissa fall vid förverkande m.m.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:169, bet. 2020/21:JuU2, rskr. 2020/21:12.

SFS

2020:836

Publicerad
den

13 oktober 2020