SFS 2020:838 Förordning om omställningsstöd för maj–juli 2020

SFS2020-838.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om omställningsstöd för maj�juli 2020

Utfärdad den 16 oktober 2020

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde
1 §
Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser om sådant
omställningsstöd som Skatteverket får lämna till företag enligt lagen
(2020:548) om omställningsstöd.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.
Omställningsstöd får lämnas i enlighet med Europeiska kommissionens

beslut den 12 oktober 2020 i ärende SA.58631 (2020/N) respektive
SA.58822 (2020/N).

Enligt kommissionens beslut får ett beslut av Skatteverket att bevilja

omställningsstöd inte fattas efter den

1. 31 december 2020, såvitt gäller omställningsstöd för stödperioden juni

och juli 2020,

2. 30 juni 2021, såvitt gäller omställningsstöd för stödperioden maj 2020.

Förordningens innehåll
2 §
I denna förordning finns bestämmelser om

� uttryck i förordningen (3 §),
� stödperioder och referensperioder (4 §),
� när omställningsstöd får lämnas (5�10 §§),
� vissa ombildningar (11 §),
� beräkning av omställningsstöd (12�20 §§),
� hur ansökan ska göras (21 och 22 §§),
� utbetalning av omställningsstöd (23 §),
� rätt att meddela föreskrifter (24 §), och
� anmälan om brott (25 §).

Uttryck i förordningen
3 §
Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd och
tillämpningsområde som i lagen (2020:548) om omställningsstöd.

Stödperioder och referensperioder
4 §
Stödperioder enligt denna förordning är

1. maj 2020, samt
2. juni och juli 2020.
En stödperiods motsvarande månad eller månader 2019 utgör

stödperiodens referensperiod.

SFS

2020:838

Publicerad
den

17 oktober 2020

background image

2

SFS

När omställningsstöd får lämnas
5 §
Ett företag har efter ansökan rätt till omställningsstöd för stödperioden
maj 2020 om företagets sammanlagda nettoomsättning för denna period
understiger 60 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för
referensperioden.

Ett företag har efter ansökan rätt till omställningsstöd för stödperioden

juni och juli 2020 om företagets sammanlagda nettoomsättning för denna
period understiger 50 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för
referensperioden.

6 § För att omställningsstöd ska få lämnas krävs även att

1. nedgången i företagets nettoomsättning för stödperioden så gott som

uteslutande är orsakad av effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19,

2. företagets nettoomsättning uppgick till minst 250 000 kronor under det

räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari 2020,

3. stödet för stödperioden, beräknat enligt 12�20 §§, uppgår till minst

5 000 kronor,

4. företaget under perioden april 2020�juni 2021 inte verkställer ett beslut

om vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av
aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna eller
medlemmarna, och ett sådant beslut om värdeöverföring inte heller fattas av
företagets stämma, styrelse eller motsvarande organ under denna period,

5. företaget har gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma

möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning
samt annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader
som stödet beräknas på, och

6. ansökan om stöd har inkommit till Skatteverket senast den

30 november 2020.

Om räkenskapsåret som avses i första stycket 2 är längre eller kortare än

tolv månader, ska kravet på minsta nettoomsättning justeras i motsvarande
mån.

Om företaget ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 §

årsredovisningslagen (1995:1554) gäller vad som anges om
värdeöverföringar i första stycket 4 även det eller de moderföretag till
företaget som ingår i koncernen.

7 § Med nettoomsättning avses intäkter från sålda varor och utförda
tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade
rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till
omsättningen, under förutsättning att intäkterna är hänförliga till en
näringsverksamhet som bedrivs i Sverige. Intäkter från finansiella
instrument och valutahandel ingår dock inte i nettoomsättningen.

En intäkt ska anses hänförlig till den månad som den hade ansetts belöpa

sig på om varje kalendermånad hade utgjort ett separat räkenskapsår för
företaget, med tillämpning av de redovisningsprinciper som företaget
tillämpat för det räkenskapsår som avslutats närmast före den
1 januari 2020.

Om en hyresvärd har tagit emot stöd enligt förordningen (2020:237) om

statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran, ska den del av
stödet som avser hyresrabatt för maj eller juni 2020 anses ingå i
hyresvärdens nettoomsättning för den månaden.

2020:838

background image

3

SFS

Om nettoomsättningen för en stödperiod eller en referensperiod, vid en

beräkning enligt första�tredje styckena, uppgår till ett negativt belopp ska
nettoomsättningen för perioden anses vara noll kronor.

8 § Omställningsstöd får beviljas endast om företaget har lämnat ett
skriftligt, undertecknat yttrande från en revisor tillsammans med ansökan.
Revisorn ska yttra sig över följande uppgifter i företagets ansökan:

1. nedgången i företagets nettoomsättning vid en jämförelse mellan

nettoomsättningen för stödperioden och nettoomsättningen för
referensperioden,

2. huruvida de villkor som anges i 6 § första stycket 1, 2 och 4 är

uppfyllda,

3. summan av företagets fasta kostnader enligt 13�15 §§ för stödperioden,
4. i vilken omfattning företaget har tagit emot sådan ersättning eller sådant

stöd som avses i 16 §, och

5. nedgången i företagets bruttoresultat vid en jämförelse mellan

bruttoresultatet för stödperioden och bruttoresultatet för referensperioden,
om företaget är ett sådant förlustföretag som avses i 20 § andra stycket.

Revisorn ska granska räkenskapsmaterial, sammanställningar och annat

underlag som ligger till grund för uppgifterna i ansökan. Granskningen ska
utföras med professionell skepticism och vara så ingående och omfattande
som god revisionssed kräver, med beaktande av vad som anges i tredje
stycket.

Revisorn ska granska de uppgifter i ansökan som yttrandet avser och

rapportera sina iakttagelser. Om det sökta omställningsstödet avser maj
2020 och uppgår till minst 600 000 kronor, ska revisorn i stället bestyrka
dessa uppgifter med rimlig säkerhet.

Kravet på yttrande från revisor enligt första stycket gäller inte om det

sökta omställningsstödet understiger 100 000 kronor och Skatteverket inte
enligt 8 § andra stycket lagen (2020:548) om omställningsstöd har begärt att
företaget ger in ett sådant yttrande.

Om ett företag ansöker om omställningsstöd för fler än en stödperiod

enligt 4 § första stycket gäller vad som anges i tredje och fjärde styckena för
respektive stödperiod var för sig.

9 § Omställningsstöd får inte lämnas om företaget den 29 februari 2020
var ett företag i svårigheter enligt artikel 2.18 i Europeiska kommissionens
förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken dessa
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt
artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Omställningsstöd får inte heller lämnas om företaget vid tidpunkten för

prövningen av ansökan för respektive stödperiod

1. kan anses vara på obestånd,
2. har näringsförbud,
3. har skatte- eller avgiftsskulder som har överlämnats till

Kronofogdemyndigheten för indrivning, eller

4. är föremål för betalningskrav på grund av ett tidigare

kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den
inre marknaden.

Om företaget är en juridisk person gäller vad som anges i andra stycket 2

även den eller de fysiska personer som har ett betydande inflytande i
verksamheten.

2020:838

background image

4

SFS

10 § Omställningsstöd får inte lämnas för stödperioden juni och juli 2020
om företaget

1. är verksamt inom primär jordbruksproduktion i den mening som avses

i artikel 2.5 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den
25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och
skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den
inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt, eller

2. är ett företag inom fiskeri- och vattenbrukssektorn i den mening som

avses i artikel 2.1 i kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 av den
27 juni 2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri-
och vattenbrukssektorn.

Om det sökta omställningsstödet för stödperioden juni och juli 2020

uppgår till ett belopp som överstiger 1 miljon kronor krävs för att
omställningsstöd ska lämnas att företaget lämnar följande uppgifter om sin
verksamhet:

1. vilken typ av företag (små eller medelstora respektive stora) företaget

hör till enligt bilaga I till kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av
den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga
med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget,

2. den region där företaget är beläget på NUTS 2-nivå enligt bilaga 1 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj
2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella
enheter (NUTS), i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU)
nr 868/2014 av den 8 augusti 2014 om ändring av bilagorna till
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande
av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts), och

3. företagets verksamhetsområde på Nace-gruppnivå enligt bilaga 1 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20
december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen
Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90, i den
ursprungliga lydelsen.

Den region respektive det verksamhetsområde som ska anges enligt andra

stycket 2 och 3 är den region respektive det verksamhetsområde som störst
andel av företagets nettoomsättning för det räkenskapsår som avslutats
närmast för den 1 januari 2020 kan hänföras till.

Vissa ombildningar
11 §
Om en enskild näringsidkare under perioden 1 maj 2019�30 april
2020 har överlåtit hela näringsverksamheten till ett nybildat aktiebolag
gäller följande. Vid tillämpning av 5 §, 6 § första stycket 1 och 3 samt 12 §
får den enskilda näringsidkarens sammanlagda nettoomsättning för
referensperioden anses utgöra aktiebolagets totala nettoomsättning för
denna period. Vid tillämpning av 6 § första stycket 2 får den enskilda
näringsidkarens nettoomsättning för det räkenskapsår som avslutats närmast
före den 1 januari 2020 anses utgöra aktiebolagets totala nettoomsättning för
detta räkenskapsår.

Första stycket får endast tillämpas under förutsättning att
1. den enskilda näringsidkaren äger samtliga andelar i aktiebolaget vid

tidpunkten för prövningen av ansökan om omställningsstöd, och

2020:838

background image

5

SFS

2. omställningsstöd för stödperioden inte söks av den enskilda

näringsidkaren eller ett annat aktiebolag som den enskilda näringsidkaren
äger samtliga andelar i.

Beräkning av omställningsstöd
12 §
Omställningsstöd ges med ett belopp som motsvarar en andel av
företagets fasta kostnader för stödperioden. Andelen fasta kostnader för
stödperioden beräknas som den procentuella nedgången i nettoomsättning
för stödperioden jämförd med referensperioden, multiplicerad med 0,75.
Andelen fasta kostnader ska alltså beräknas enligt följande formel:

((nettoomsättningen

för

referensperioden � nettoomsättningen

för

stödperioden) / nettoomsättningen för referensperioden) � 0,75

Om stöd enligt första stycket för en stödperiod uppgår till minst

100 000 kronor, ges omställningsstöd även för administrativa kostnader som
uppkommit med anledning av ansökan om omställningsstöd för den
stödperioden. Sådant stöd ges med högst 10 000 kronor per stödberättigat
företag och stödperiod som stöd beviljas för.

13 § Med fasta kostnader avses kostnader för

1. hyra och leasing, med avdrag för lämnade rabatter, om avtalstiden är

minst sex månader,

2. räntor, med undantag för vinstandelsräntor och räntor enligt sådana

finansiella instrument som avses i 24 b kap. 5 § inkomstskattelagen
(1999:1229), till den del de överstiger ränteintäkter för perioden,

3. värdeminskning

anläggningstillgångar

samt

nödvändiga

reparationer och underhåll av sådana tillgångar,

4. fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift som företaget är skatt-

eller avgiftsskyldigt för,

5. förbrukning av vatten och elektricitet, med undantag för elektricitet

som förbrukas i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet, avlopp,
internet och telefoni samt uppvärmning av lokaler,

6. tjänster som avser städning, sophantering, larm och bevakning,
7. tjänster som avser tvätt av textilier, till den del kostnaden inte är

beroende av mängden textilier eller liknande, om avtalstiden är minst tre
månader,

8. försäkringar

mot

ekonomisk

förlust

genom

sakskada,

ersättningsskyldighet eller ren förmögenhetsskada i övrigt,

9. djurfoder,
10. franchiseavgifter,
11. offentligrättsliga tillstånd samt återkommande tillsyns- och

kontrollavgifter som betalas för en viss tidsperiod,

12. royalties och licensavgifter för immateriella rättigheter, och
13. farledsavgifter inom sjöfart, till den del avgiften inte är beroende av

antalet passagerare eller lasten ombord fartyget.

Kostnaden för värdeminskning på anläggningstillgångar enligt första

stycket 3 utgörs av företagets planmässiga avskrivningar av
anläggningstillgångar enligt räkenskaperna.

Sådana avgifter som avses i första stycket 10 och 12 ska inte räknas som

fasta kostnader till den del avgiften är beroende av försäljningsvolym eller
liknande.

2020:838

background image

6

SFS

14 § Som fasta kostnader räknas inte kostnader som

1. är möjliga för företaget att undvika genom sådana åtgärder som

skäligen kan krävas vid en plötslig nedgång i produktionen eller
omsättningen av varor eller tjänster,

2. utgörs av ingående mervärdesskatt som företaget har rätt att göra

avdrag för enligt 8 kap. mervärdesskattelagen (1994:200) eller få återbetald
enligt 10 kap. samma lag,

3. är hänförliga till förbrukning av bränsle för uppvärmning av lokaler

eller elektricitet enligt 13 § 5 till den del sådan förbrukning ger rätt till
skattebefrielse enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi,

4. är hänförliga till en verksamhet som bedrivs i utlandet,
5. motsvaras av en intäkt hos någon som ingår i samma koncern av sådant

slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554), eller

6. är hänförliga till verksamhet som inte utgör näringsverksamhet enligt

13 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229).

15 § Vid tillämpning av 12 § ska en kostnad anses hänförlig till den månad
som den hade ansetts belöpa sig på om varje kalendermånad hade utgjort ett
separat räkenskapsår för företaget, med tillämpning av de redovisnings-
principer som företaget tillämpat för det räkenskapsår som avslutats närmast
före den 1 januari 2020.

16 § Omställningsstödet ska minskas med belopp som företaget fått eller
kommer att få i

1. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för

sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som omställningsstödet
beräknas på, eller

2. annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader

som omställningsstödet beräknas på.

17 § För stödperioden maj 2020 får omställningsstödet ges med högst
75 miljoner kronor per stödberättigat företag.

18 § För stödperioden juni och juli 2020 får omställningsstöd ges med
högst 8 miljoner kronor per stödberättigat företag.

Om företaget eller ett annat företag i samma koncern av sådant slag som

anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) i egenskap av hyresgäst
har ingått ett sådant avtal om rabatt på hyran som ger hyresvärden rätt till
stöd enligt förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa
lokalhyresgäster har fått rabatt på hyran, ska det maximala stödet enligt
första stycket minskas med belopp som hyresvärden har fått eller kommer
att få i stöd på grund av hyresrabatten.

19 § Om flera företag i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 §
årsredovisningslagen (1995:1554) är berättigade till omställningsstöd för
samma stödperiod, avser det maximala stödet för stödperioden enligt
17 eller 18 § hela koncernen och fördelas på respektive stödberättigat
företag i förhållande till storleken på det omställningsstöd företaget hade
varit berättigat till utan tillämpning av 17 och 18 §§.

20 § Om företaget är ett förlustföretag gäller följande. Utöver vad som
följer av övriga bestämmelser i denna förordning får omställningsstöd inte
lämnas med ett belopp som överstiger den nominella nedgången i
bruttoresultat för stödperioden jämfört med referensperioden.

2020:838

background image

7

SFS

Ett företag anses vara ett förlustföretag om
1. företaget har redovisat ett negativt rörelseresultat före finansiella poster

för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari 2020, eller

2. stödet för stödperioden, beräknat enligt 12�19 §§, överstiger den

nominella nedgången i nettoomsättning för stödperioden jämfört med
referensperioden.

Med bruttoresultat avses nettoomsättningen enligt 7 § minskad med

periodens inköp av råvaror, förnödenheter och handelsvaror samt justerad
för periodens förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och
pågående arbete för någon annans räkning.

Med rörelseresultat före finansiella poster avses årets resultat före
� skatter,
� bokslutsdispositioner,
� räntor och liknande intäkter och kostnader,
� nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga

placeringar, och

� intäkter från andelar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt

styrda företag och andra företag som det finns ett ägarintresse i samt övriga
värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar.

Hur ansökan ska göras
21 §
En ansökan om omställningsstöd ska göras elektroniskt på ett av
Skatteverket fastställt formulär.

22 § Om flera företag som vid tidpunkten för ansökan ingår i en koncern
av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554)
ansöker om omställningsstöd, ska ansökningarna ges in samtidigt. Dessa
företag ska också lämna uppgifter om koncernstrukturen.

Utbetalning av omställningsstöd
23 §
Om det finns ett överskott på skattekontot efter att ett
omställningsstöd krediterats enligt 7 § lagen (2020:548) om
omställningsstöd, ska det överskjutande beloppet automatiskt betalas ut till
det konto som har registrerats hos ett bank- eller kreditmarknadsföretag
enligt 14 kap. 8 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261).

Rätt att meddela föreskrifter
24 §
Skatteverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen
(2020:548) om omställningsstöd och denna förordning.

Anmälan om brott
25 §
I 18 kap. 8 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) finns en
skyldighet för Skatteverket att till åklagare anmäla brott enligt lagen
(2020:548) om omställningsstöd.

Denna förordning träder i kraft den 19 oktober 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Niklas Ekstrand

(Finansdepartementet)

2020:838