SFS 2020:840 Förordning om ändring i förordningen (2011:124) med instruktion för Myndigheten för kulturanalys

SFS2020-840.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:124) med instruktion för

Myndigheten för kulturanalys

Utfärdad den 14 oktober 2020

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (2011:124) med instruktion för
Myndigheten för kulturanalys ska ha följande lydelse.

12 § Utöver en löpande rapportering ska myndigheten senast den 1 mars
vartannat år till regeringen redovisa en samlad uppföljning av de kultur-
politiska målen, baserad på de analyser, utvärderingar och bedömningar som
myndigheten har gjort.

1. Denna förordning träder i kraft den 12 november 2020.
2. Den första redovisningen enligt 12 § i den nya lydelsen ska lämnas

senast den 1 mars 2022.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

SFS

2020:840

Publicerad
den

21 oktober 2020