SFS 2020:841 Förordning om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

SFS2020-841.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1976:1128) om

felparkeringsavgift

Utfärdad den 14 oktober 2020

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1976:1128) om felparkerings-
avgift1 ska ha följande lydelse.

1 §2 Lagen (1976:206) om felparkeringsavgift tillämpas i fråga om över-
trädelse av

1. 3 kap. 47�49 a §§, 52 § första och andra styckena, 53�55 §§, 8 kap. 1 §

första stycket 2 och 8 kap. 1 a § första stycket 2 trafikförordningen
(1998:1276),

2. sådan lokal trafikföreskrift som rör stannande eller parkering som har

meddelats enligt 10 kap. 1 § andra stycket trafikförordningen,

3. sådan föreskrift om stannande och parkering på grund av vägarbete

eller liknande arbete som har meddelats enligt 10 kap. 14 § trafikförord-
ningen, eller

4. sådana föreskrifter som anges i 2 och 3 och som har meddelats enligt

motsvarande bestämmelser i äldre författning.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Författningen omtryckt 1981:144.

2 Senaste lydelse 2007:99.

SFS

2020:841

Publicerad
den

23 oktober 2020