SFS 2020:842 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

SFS2020-842.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Utfärdad den 14 oktober 2020

Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen (1998:1276)

dels att 3 kap. 21 och 59 §§, 10 kap. 1 och 13 §§, 14 kap. 3 och 6 §§ och

rubriken till 8 kap. ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 8 kap. 1 a §, av följande lydelse.

3 kap.
21 §
1 En förare som från en väg kör in på en annan väg som är huvudled,
motorväg eller motortrafikled och där accelerationsfält saknas, har väjnings-
plikt mot fordon på den väg föraren kör in på. Väjningsplikten gäller dock
inte där föraren kommer in på huvudleden, motorvägen eller motortrafik-
leden utan att byta körfält.

En förare har också väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den egna

kursen när föraren kommer in på en väg

1. från en parkeringsplats, en fastighet, en bensinstation eller från något

annat liknande område i anslutning till vägen,

2. från en stig, en ägoväg eller någon annan liknande utfartsväg,
3. från en cykelbana, en gågata, ett gångfartsområde, en cykelgata eller

från terräng, eller

4. efter att ha korsat en gång- eller cykelbana.
En förare har dessutom väjningsplikt mot fordon på en körbana när

föraren kommer in på den från en vägren eller från en sådan cykelbana som
är en del av vägen.

Väjningsplikten enligt första och andra styckena gäller inte cyklande och

förare av moped klass II som ska korsa en körbana eller cykelbana på en
cykelöverfart.

59 § På cykelbanor ska cyklande och förare av moped klass II lämnas
företräde av andra fordonsförare.

I 8 kap. 1 a § finns bestämmelser om att en förare har väjningsplikt mot

fordon när föraren kör in på en cykelgata.

8 kap. Bestämmelser för trafik på gågata, cykelgata och i

gångfartsområde m.m.2
1 a §
På en cykelgata gäller följande:

1. Fordon får inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

1 Senaste lydelse 2014:1035.

2 Senaste lydelse 2007:101.

SFS

2020:842

Publicerad
den

23 oktober 2020

background image

2

SFS

2020:842

2. Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade

parkeringsplatser.

3. En förare som från en väg kör in på en väg som är cykelgata har

väjningsplikt mot fordon på cykelgatan.

4. En förare av ett motordrivet fordon ska anpassa hastigheten till

cykeltrafiken.

10 kap.
1 §
3 Särskilda trafikregler får, utom i de fall som avses i 10 och 14 §§,
meddelas genom lokala trafikföreskrifter för en viss väg eller vägsträcka
eller för samtliga vägar inom ett visst område eller för ett område eller en
färdled i terräng. Särskilda trafikregler om stannande eller parkering får även
meddelas genom lokala trafikföreskrifter för samtliga vägar som inte är
enskilda inom ett visst område.

De särskilda trafikreglerna får gälla följande:
1. Att en viss väg eller vägsträcka ska vara huvudled, motorväg eller

motortrafikled.

2. Att en viss väg eller vägsträcka eller samtliga vägar inom ett område

ska vara gågata, gångfartsområde eller cykelgata.

3. Att ett visst område ska vara tättbebyggt område eller att ett särskilt

miljökänsligt område inom tättbebyggt område ska vara miljözon.

4. Att en viss plats ska vara cirkulationsplats eller cykelöverfart.
5. Att ett visst körfält eller en viss körbana ska vara körfält eller körbana

för fordon i linjetrafik m.fl.

6. Att en viss plats på sträcka där förbud att stanna eller parkera råder

enligt 3 kap. 53 § första stycket 2 ska vara busshållplats.

7. Att en viss plats ska vara ändamålsplats och ändamålet för uppställning

på platsen eller att en viss plats ska vara laddplats.

8. Avvikelser från bestämmelserna om gågata enligt 8 kap. 1 § andra

stycket och bestämmelserna om körfält för fordon i linjetrafik m.fl. enligt
8 kap. 2 §.

9. Förbud mot trafik med fordon.
10. Förbud eller påbud att svänga eller köra i viss riktning.
11. Förbud mot omkörning.
12. Väjningsplikt eller stopplikt med avvikelser från bestämmelserna i

3 kap. 18 eller 21 § eller i stället för bestämmelserna i 3 kap. 23 § första
stycket.

13. Stopplikt i korsning med järnväg eller spårväg.
14. Avvikelser från bestämmelserna om hastighet i 3 kap. 17 § första

stycket eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § andra
stycket, om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomlig-
heten eller miljön.

15. Begränsning till lägre hastighet än som följer av 3 kap. 17 § tredje

stycket, 4 kap. 20 § eller 9 kap. 1 § eller föreskrifter som har meddelats med
stöd av 3 kap. 17 § fjärde stycket eller 9 kap. 1 § tredje stycket, om det är
motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön.

16. Tillåtelse att stanna eller parkera fordon med avvikelse från

bestämmelserna i 3 kap. 48 §, 49 a § första stycket, 52 §, 53 § första stycket
2�5, 9 och 10, 54 §, 55 § första stycket 3�5 eller 8 kap. 1 och 1 a §§ eller
från förbud mot att parkera eller mot att stanna och parkera fordon.

17. Tidsbegränsning, avgiftsplikt eller andra villkor för parkering.
18. Undantag från 3 kap. 77 § om belysning vid färd i terräng.

3 Senaste lydelse 2017:921.

background image

3

SFS

2020:842

19. Axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt på motor-

drivna fordon eller fordonståg med begränsning till lägre vikter än som följer
av 4 kap. 12 §.

20. Inskränkning till mindre bredd eller längd på motordrivna fordon,

fordonståg eller last än som tillåts i 4 kap. 15, 17 eller 17 a §.

21. Trafik med terrängmotorfordon eller terrängsläp med avvikelser från

bestämmelserna i 5 kap. 1, 4 eller 5 §.

22. Andra särskilda trafikregler.
Vidare får det genom lokala trafikföreskrifter meddelas särskilda trafik-

regler om att en vägtunnel ska tillhöra tunnelkategori B, C, D eller E,
särskilda trafikregler för transport av farligt gods och för sådana tävlingar
som länsstyrelsen har lämnat tillstånd till enligt 3 kap. 84 §.

13 §4 I följande fall ska föreskrifter som gäller på väg märkas ut enligt
bestämmelserna i vägmärkesförordningen (2007:90) eller föreskrifter som
meddelats med stöd av den förordningen. Detsamma gäller föreskrifter som
gäller i terräng, om det finns skäl till det.

1. Hastighetsbegränsningar och föreskrifter om högsta tillåten hastighet

enligt 3 kap. 17 §, 8 kap. 1 a § och 9 kap. 1 §.

2. Föreskrifter om bärighetsklass 2 eller 3 enligt 4 kap. 11 §.
3. Särskilda trafikregler som meddelats genom lokala trafikföreskrifter

enligt 1 §.

4. Särskilda trafikregler som meddelats genom föreskrifter enligt 14 §.

14 kap.
3 §
5 Till penningböter döms en förare av ett motordrivet fordon som
uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot

1. bestämmelserna i
a) 2 kap.
� 1 § fjärde stycket,
� 2 § om inte straff kan dömas ut enligt 2�4,
� 3, 5�7 eller 8 § andra eller tredje stycket,
b) 3 kap.
� 2, 3, 5�11 §, 12 § första stycket, 13, 16 eller 17 § eller föreskrift som

har meddelats med stöd av 17 §,

� 18, 19, 21�25 §, 26 § andra eller tredje stycket, 27 §, 29 § om det där

hänvisas till bestämmelserna i 25 §, 26 § andra eller tredje stycket eller 27 §,

� 30�33, 35�40, 43, 45, 50, 51, 57�62, 64, 65, 67�74 eller 76�83 §,
c) 4 kap.
� 1, 2, 5�8 §, 9 § första stycket, 10 §, 10 a § första stycket, 10 e, 15, 15 a,

17, 17 a, 18, 19�21 §, 22 a�22 d §, 23 §, 24 § eller 24 a §,

d) 5 kap.
� 1 eller 3�5 §,
e) 6 kap.
� 3, 4 b eller 5 §,
f) 8 kap.
� 1 § första stycket 1 eller 3 eller andra stycket, 1 a § 1 eller 3 eller 2 §

första stycket, eller

g) 9 kap.
� 1 § eller föreskrift som har meddelats med stöd av 1 §,
� 2 §,

4 Senaste lydelse 2008:385.

5 Senaste lydelse 2018:1562.

background image

4

SFS

2020:842

2. andra lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § än sådana som rör

stannande eller parkering,

3. förbud mot trafik med motordrivna fordon eller med fordon med viss

största bredd, längd eller vikt enligt 10 kap. 10 § första stycket, om förbudet
har utmärkts med vägmärke eller på annat tydligt sätt,

4. annan föreskrift enligt 10 kap. 14 § än sådan som rör stannande eller

parkering, eller

5. föreskrifter som har meddelats med stöd av denna förordning för

tillämpningen av 3 kap. 80�83 § eller 4 kap. 2, 9, 10 eller 20 §.

6 §6 Till penningböter döms en förare av ett fordon som inte är motordrivet
och sådan trafikant som avses i 1 kap. 4 § första stycket, som uppsåtligen
eller av oaktsamhet bryter mot

1. bestämmelserna i
a) 2 kap.
� 1 § fjärde stycket,
� 2 § om inte straff kan dömas ut enligt 2�4,
� 3, 5�7 § eller 8 § andra eller tredje stycket,
b) 3 kap.
� 2, 3, 5�11 §, 12 § första stycket, 13, 16 eller 17 § eller föreskrift som

har meddelats med stöd av 17 §,

� 18, 19, 21�25 §, 26 § andra eller tredje stycket, 27 §, 29 § om det där

hänvisas till bestämmelserna i 25 §, 26 § andra eller tredje stycket eller 27 §,

� 30�33, 35�40, 43, 45, 50, 51, 58�62, 64, 65, 67, 68, 73, 74, 76�78 eller

80�83 §,

c) 6 kap.
� 3 eller 5 §,
d) 8 kap.
� 1 § första stycket 1 eller 3, 1 a § 1 eller 3 eller 2 § första stycket, eller
e) 9 kap.
� 1 eller 2 §,
2. andra lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § än sådana som rör stan-

nande eller parkering,

3. annan föreskrift än sådan som rör stannande eller parkering enligt

10 kap. 14 §, eller

4. föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning för tillämp-

ningen av 3 kap. 80�83 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

6 Senaste lydelse 2013:779.