SFS 2020:844 Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)

SFS2020-844.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)

Utfärdad den 14 oktober 2020

Regeringen föreskriver att 2 kap. 12 § vägmärkesförordningen (2007:90)
ska ha följande lydelse.

2 kap.
12 §
1 Anvisningsmärken är följande.

Märke

Närmare föreskrifter

E32 Slut på miljözon

Märket anger att en miljözon slutar.

E33 Cykelgata

Märket anger att bestämmelserna i
8 kap. 1 a § trafikförordningen
(1998:1276) är tillämpliga.

1 Senaste lydelse 2019:393.

SFS

2020:844

Publicerad
den

23 oktober 2020

background image

2

SFS

2020:844

E34 Cykelgata upphör

Märket anger att en cykelgata
upphör.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)