SFS 2020:845 Förordning om ändring i fängelseförordningen (2010:2010)

SFS2020-845.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i fängelseförordningen (2010:2010)

Utfärdad den 14 oktober 2020

Regeringen föreskriver att 13 § fängelseförordningen (2010:2010) ska ha
följande lydelse.

13 §1 En intagen har, utöver vad som följer av 3 kap. 3 § fängelselagen
(2010:610), rätt till ersättning om

1. någon sysselsättning inte kan anvisas den intagne under normal arbets-

tid och det inte beror på honom eller henne, eller

2. den intagnes arbetsförmåga är helt eller delvis nedsatt på grund av

sjukdom.

Ersättning enligt första stycket lämnas inte om den intagne uppbär allmän

ålderspension, sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt socialför-
säkringsbalken.

Ersättning enligt första stycket får lämnas med lägre belopp än vad den

intagne skulle ha fått om han eller hon utfört eller deltagit i anvisad
sysselsättning.

1. Denna förordning träder i kraft den 18 november 2020.
2. Bestämmelserna i 13 § i den nya lydelsen tillämpas dock för tid från

och med den 1 oktober 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2020:424. �ndringen innebär att fjärde stycket tas bort.

SFS

2020:845

Publicerad
den

23 oktober 2020