SFS 2020:850 Förordning om ändring i förordningen (2002:366) om tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting

SFS2020-850.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2002:366) om tillfälligt

sysselsättningsstöd till kommuner och landsting

Utfärdad den 22 oktober 2020

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2002:366) om till-
fälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting samt 1, 3, 4, 7, 8 och
10 §§ ska ha följande lydelse.

Förordning om tillfälligt sysselsättningsstöd till

kommuner och regioner

1 §1 I denna förordning finns bestämmelser om ett tillfälligt sysselsätt-
ningsstöd till kommuner och regioner.

Stödet består av ett generellt sysselsättningsstöd och ett nyanställnings-

stöd.

Beslut om tillfälligt sysselsättningsstöd fattas av Skatteverket.

3 § Lönekostnadsunderlaget utgörs av

1. kommunens eller regionens lönekostnader enligt årsredovisningen, och
2. hälften av kommunens eller regionens kostnader för köpta tjänster

enligt årsredovisningen.

Med kostnader för köpta tjänster likställs bidrag som kommunen eller

regionen lämnar till olika slag av verksamheter. Bidrag till bostadsföretag
eller energiproducerande företag får inte ingå i lönekostnadsunderlaget.

I lönekostnaderna ska endast avgiftspliktiga ersättningar enligt social-

avgiftslagen (2000:980) medräknas.

4 § Kostnader för köpta tjänster som utförts av en annan kommun eller
region ska inte räknas in i lönekostnadsunderlaget.

7 §2 Skatteverket får begära att en kommun eller en region inom en viss
tid ska komma in med de ytterligare uppgifter som behövs för att behandla
ansökan.

8 § I lagen (2002:179) om kreditering på skattekonto av tillfälligt syssel-
sättningsstöd till kommuner och regioner finns bestämmelser om att till-
fälligt sysselsättningsstöd ska tillgodoräknas kommuner och regioner
genom kreditering på sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteför-
farandelagen (2011:1244).

1 Senaste lydelse 2003:1036.

2 Senaste lydelse 2003:1036.

SFS

2020:850

Publicerad
den

23 oktober 2020

background image

2

SFS

2020:850

10 §3 Om en kommun eller en region har fått sysselsättningsstöd på fel-
aktiga grunder eller om stöd av annan anledning lämnats med för högt
belopp får Skatteverket besluta om återbetalning av det felaktigt krediterade
beloppet.

Ett sådant beslut får fattas senast ett år efter det ursprungligen meddelade

beslutet.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2020.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Johan Ndure
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2003:1036.