SFS 2020:851 Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

SFS2020-851.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2000:192) om allmänna

pensionsfonder (AP-fonder)

Utfärdad den 22 oktober 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (2000:192) om allmänna
pensionsfonder (AP-fonder) ska införas en ny paragraf, 4 kap. 9 a §, av
följande lydelse.

4 kap.
9 a §
För Första�Fjärde AP-fondernas innehav av aktier i svenska aktie-
bolag som är upptagna till handel på en handelsplats i Sverige får begräns-
ningen i 9 § första stycket överskridas genom att en AP-fond förvärvar aktier
i en nyemission.

Sådant innehav får dock inte överstiga 15 procent av röstetalet för samt-

liga aktier i aktiebolaget. Om innehavet överskrider den begränsningen ska
AP-fonden avveckla den överskjutande delen av innehavet så snart det är
lämpligt med hänsyn till marknadsförhållandena. Den delen ska dock av-
vecklas senast när det kan göras utan förlust för AP-fonden.

Den del av ett innehav som överstiger begränsningen i 9 § första stycket

ska avvecklas senast sju år efter förvärvet av aktierna i nyemissionen.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:9, bet. 2020/21:FiU12, rskr. 2020/21:19.

SFS

2020:851

Publicerad
den

23 oktober 2020