SFS 2020:852 Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

SFS2020-852.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2000:192) om allmänna

pensionsfonder (AP-fonder)

Utfärdad den 22 oktober 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 9 a § lagen (2000:192) om
allmänna pensionsfonder (AP-fonder)2 ska upphöra att gälla.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.
2. Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande för innehav av aktier

som förvärvats under perioden den 1 november 2020�30 juni 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:9, bet. 2020/21:FiU12, rskr. 2020/21:19.
2 Senaste lydelse av 4 kap. 9 a § 2020:

851.

SFS

2020:852

Publicerad
den

23 oktober 2020