SFS 2020:853 Förordning om ändring i förordningen (2013:80) om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse

SFS2020-853.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2013:80) om bidrag till

öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse

Utfärdad den 22 oktober 2020

Regeringen föreskriver att 4, 7 och 17 §§ förordningen (2013:80) om bidrag
till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse ska ha
följande lydelse.

4 § Bidrag får endast lämnas till ett öppenvårdsapotek som under det
kalenderår som närmast föregår bidragsåret

1. var beläget mer än tjugo kilometer från ett annat öppenvårdsapotek,
2. hade sina lokaler öppna så att konsumenter kunde få tillgång till läke-

medel under samtliga kalendermånader, och

3. hade försäljningsintäkter av läkemedel som uppgick till minst en miljon

kronor men inte mer än femton miljoner kronor.

7 § För ett öppenvårdsapotek som uppfyller kraven i 4 § och vars försälj-
ningsintäkter av läkemedel inte översteg tre miljoner kronor gäller även, för
rätt till bidrag, att apotekets lokaler ska ha varit öppna för konsumenter
under i genomsnitt minst 10 timmar per vecka.

För ett öppenvårdsapotek som uppfyller kraven i 4 § och vars försälj-

ningsintäkter av läkemedel översteg tre miljoner kronor gäller även, för rätt
till bidrag, att apotekets lokaler ska ha varit öppna för konsumenter under i
genomsnitt minst 20 timmar per vecka.

Första och andra styckena ska också tillämpas på ett öppenvårdsapotek

som inte uppfyller kravet i 4 § 2, dock ska de belopp som anges i första och
andra styckena i stället bestämmas i förhållande till det antal kalender-
månader som apoteket har varit öppet.

17 § Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska senast den 1 februari
varje år lämna en samlad ekonomisk redovisning av det föregående årets
bidragsbeslut och öppethållande till regeringen. Av redovisningen ska det
framgå

1. vilka tillståndshavare som har fått bidrag och vilka öppenvårdsapotek

bidragen avser och hur många ansökningar om bidrag som har avslagits,

2. vilka förändringar i öppethållande som skett för de öppenvårdsapotek

som fått bidrag under det föregående året, och

3. en prognos för det kommande bidragsårets bidragsgivning.
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska även senast den 1 februari

varje år lämna en sammanfattande redogörelse för statsbidragets användning
och effekter i förhållande till det mål som anges i 1 § andra stycket.

SFS

2020:853

Publicerad
den

23 oktober 2020

background image

SFS

2020:853

2

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Bestämmelserna i 4 och 7 §§ i den nya lydelsen tillämpas första gången

i fråga om bidrag för verksamhetsåret 2020.

3. Den redovisning som ska lämnas 2021 enligt 17 § första stycket i den

nya lydelsen ska även omfatta en samlad redovisning av vilka förändringar
i öppethållande som skett för de öppenvårdsapotek som fått bidrag under
2019.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)