SFS 2020:858 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

SFS2020-858.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Utfärdad den 22 oktober 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen
(2011:1244)

dels att 13 a kap. 1 §, 26 kap. 29 §, 33 kap. 1 §, 37 kap. 1 §, 41 kap. 2 §,

51 kap. 1 § och 67 kap. 16 och 17 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas sex nya paragrafer, 13 a kap. 8 a §, 33 kap. 2 a, 9 b

och 10 a §§, 37 kap. 12 § och 44 kap. 3 a §, och närmast före 33 kap. 9 b §
en ny rubrik av följande lydelse.

13 a kap.
1 §
2 I detta kapitel finns bestämmelser om

� förutsättningar för godkännande (2 och 3 §§),
� ansökan om godkännande (4�8 a §§),
� från när ett godkännande gäller (9 §),
� återkallelse av godkännande (10�17 §§), och
� spärrtid (18 §).

8 a § I en ansökan om godkännande för tonnagebeskattning ska en
sökande som inte är en fysisk person alltid lämna följande uppgifter:

1. identiteten, inklusive stat eller jurisdiktion för hemvist eller, om sådan

saknas, för registrering samt utländskt skatteregistreringsnummer eller
motsvarande om sådant nummer finns, på

� sökanden,
� sökandens moderföretag,
� moderföretaget för den yttersta gruppen av personer som sökanden

tillhör, och

�

andra personer, med undantag för fysiska personer, som sannolikt kan

komma att beröras av beslutet i andra stater och jurisdiktioner, och

2.

andra stater och jurisdiktioner som sannolikt kan komma att beröras av

beslutet.

Första stycket gäller bara när sökanden kan komma att ha transaktioner

med utländska närstående parter som ger upphov till inkomst som omfattas
av tonnagebeskattning.

26 kap.
29 §
Den som saknar möjlighet att lämna mervärdesskattedeklaration i rätt
tid på grund av att redovisningsperioden har ändrats från beskattningsår till

1 Prop. 2019/20:197, bet. 2020/21:SkU4, rskr.

2020/21:26.

2 Senaste lydelse 2016:888.

SFS

2020:858

Publicerad
den

28 oktober 2020

background image

2

SFS

2020:858

ett kalenderkvartal eller en kalendermånad, eller från ett kalenderkvartal till
en kalendermånad, ska lämna mervärdesskattedeklaration senast vid den
deklarationstidpunkt som kommer närmast efter den dag då den
deklarationsskyldige underrättade Skatteverket om ändringen enligt 7 kap.
4 § eller Skatteverket beslutade om ändringen.

Om mervärdesskattedeklarationen ska lämnas för mer än en ny

redovisningsperiod, får perioderna slås samman till en period och redovisas
i en skattedeklaration.

33 kap.
1 §
3 I detta kapitel finns bestämmelser om

� syftet med särskilda uppgifter (2 och 2 a §§),
� uppgifter som ska lämnas av stiftelser, ideella föreningar och

registrerade trossamfund (3�5 §§),

� uppgifter som ska lämnas av svenska handelsbolag och i utlandet

delägarbeskattade juridiska personer (6 §),

� uppgifter om ersättningsbostad i utlandet (7 §),
� uppgifter om periodiseringsfond och ersättningsfond (7 a §),
� uppgifter som ska lämnas av redare (8 §),
� uppgifter om nedsättning av utländsk skatt (9 §),
� uppgifter som ska lämnas av den som har fått ett godkännande för

tonnagebeskattning återkallat (9 a §),

� uppgifter i fråga om vissa förhandsbesked i skattefrågor (9 b §),
� när särskilda uppgifter ska lämnas (10�11 §§), och
� redares uppgiftsskyldighet vid ändrade förhållanden (12 §).

2 a § Särskilda uppgifter ska även lämnas för att Sverige ska kunna leva
upp till åtaganden inom det internationella utbytet av information avseende
förhandsbesked enligt lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor.

Vissa förhandsbesked i skattefrågor
9 b §
I fråga om förhandsbesked enligt lagen (1998:189) om
förhandsbesked i skattefrågor som avser direkta skatter eller avgifter ska en
sökande som inte är en fysisk person eller det allmänna ombudet hos
Skatteverket lämna följande uppgifter:

1. identiteten, inklusive stat eller jurisdiktion för hemvist eller, om sådan

saknas, för registrering samt utländskt skatteregistreringsnummer eller
motsvarande om sådant nummer finns, på

� sökanden,
� sökandens moderföretag,
� moderföretaget för den yttersta gruppen av personer som sökanden

tillhör, och

� andra personer, med undantag för fysiska personer, som sannolikt kan

komma att beröras av förhandsbeskedet i andra stater och jurisdiktioner, och

2. andra stater och jurisdiktioner som sannolikt kan komma att beröras av

förhandsbeskedet.

Uppgift ska även lämnas om vilket förhandsbesked uppgifterna avser.
Första och andra styckena gäller bara i fråga om förhandsbesked som

avser

1. fasta driftställen, när huvudkontoret eller det fasta driftstället finns i en

annan stat eller jurisdiktion,

3 Senaste lydelse 2019:1147.

background image

3

SFS

2020:858

2. direkta eller indirekta betalningar
a) mellan utländska närstående parter via ett till dem närstående företag i

Sverige, eller

b) som görs av ett utländskt företag till ett närstående företag i Sverige där

den verkliga huvudmannen för betalningarna har hemvist i en annan stat
eller jurisdiktion, eller

3. en sådan gränsöverskridande transaktion som anges i 7 b § lagen

(2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga
om beskattning.

10 a § Särskilda uppgifter enligt 9 b § ska ha kommit in till Skatteverket
senast en vecka efter att förhandsbeskedet fått laga kraft.

37 kap.
1 §
4 I detta kapitel finns bestämmelser om föreläggande att

� fullgöra uppgiftsskyldighet (2 §),
� medverka personligen (3 §), och
� lämna uppgift (4�12 §§).

12 § Skatteverket får förelägga den som ansökt om godkännande för
tonnagebeskattning att lämna uppgift som skulle ha lämnats i ansökan enligt
13 a kap. 8 a §.

41 kap.
2 §
5 Skatteverket får besluta om revision för att kontrollera

1. att uppgiftsskyldighet enligt 15�35 kap. har fullgjorts,
2. att det finns förutsättningar att fullgöra uppgiftsskyldighet enligt

15�35 kap. som kan antas uppkomma,

3. skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen

(1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi,

4. att den som har ansökt om återbetalning av eller kompensation för

punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 2 har lämnat riktiga och full-
ständiga uppgifter,

5. att den som har ansökt om återbetalning av punktskatt i de fall som

avses i 53 kap. 5 § 1 har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter,

6. att den som har eller kan antas ha upplåtit en plats för torg- och

marknadshandel har fullgjort sina skyldigheter enligt 39 kap. 13 §,

7. att den som har eller kan antas ha omsatt investeringsguld har fullgjort

sina skyldigheter enligt 39 kap. 14 §, eller

8. att den som har överfört en vara till eller förvärvat en vara från ett

avropslager har fullgjort sina skyldigheter enligt 39 kap. 14 a §.

Skatteverket får besluta om revision också för att inhämta uppgifter av

betydelse för kontroll enligt första stycket 1�4 av någon annan än den som
revideras.

44 kap.
3 a §
Ett föreläggande enligt 37 kap. 12 § får inte förenas med vite innan
beslutet om godkännande för tonnagebeskattning har fått laga kraft och det
är klarlagt att Skatteverket behöver uppgifterna för att kunna fullgöra

4 Senaste lydelse 2012:847.
5 Senaste lydelse 2019:790.

background image

4

SFS

2020:858

Sveriges åtaganden att lämna upplysningar till andra stater och jurisdiktioner
om beslutet.

51 kap.
1 §
6 Skatteverket ska besluta om hel eller delvis befrielse från en särskild
avgift om det är oskäligt att avgiften tas ut med fullt belopp.

Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om
1. den felaktighet eller passivitet som har lett till avgiften kan antas ha
a) berott på ålder, hälsa eller liknande förhållande,
b) berott på en felbedömning av en regel eller betydelsen av de faktiska

förhållandena, eller

c) föranletts av vilseledande eller missvisande kontrolluppgifter eller

uppgifter om betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationer,

2. avgiften inte står i rimlig proportion till felaktigheten eller passiviteten,

eller

3. en oskäligt lång tid har gått efter det att Skatteverket har funnit

anledning att anta att avgift ska tas ut utan att den som avgiften gäller kan
lastas för dröjsmålet.

67 kap.
16 §
Ett överklagande ska ha kommit in till Skatteverket före utgången av
beskattningsårets näst sista månad om det gäller ett beslut om

1. preliminär A-skatt,
2. befrielse från skyldigheten att göra skatteavdrag enligt 10 kap. 9 §, eller
3. skatteavdrag för hemresa enligt 11 kap. 12 §.

17 § Ett överklagande av ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning
ska ha kommit in till Skatteverket före utgången av beskattningsårets näst
sista månad.

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.
2. Bestämmelserna i 33 kap. 2 a, 9 b och 10 a §§ tillämpas första gången

på förhandsbesked som får laga kraft efter ikraftträdandet.

3. Den nya bestämmelsen i 13 a kap. 8 a § tillämpas inte på ansökningar

om godkännande för tonnagebeskattning som har inkommit före ikraft-
trädandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Linda Bolund Thornell
(Finansdepartementet)

6 Senaste lydelse 2017:387.