SFS 2020:862 Förordning om ändring i förordningen (2020:582) om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19

SFS2020-862.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:582) om viss

sjukpenning i förebyggande syfte och viss

smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19

Utfärdad den 29 oktober 2020

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2020:582) om viss sjukpenning
i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjuk-
domen covid-19 ska ha följande lydelse.

2 §1 En försäkrad har rätt till sjukpenning i förebyggande syfte utöver vad
som anges i 27 kap. 6 § socialförsäkringsbalken om den försäkrade helt eller
delvis avstår från förvärvsarbete för att undvika att smittas av viruset som
orsakar sjukdomen covid-19 med anledning av att han eller hon har

1. en cancersjukdom med pågående eller nyligen avslutad behandling,

med undantag för hormonell adjuvant behandling,

2. samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom

(svår hjärtsvikt, pulmonell arteriell hypertension, kronisk tromboembolisk
pulmonell hypertension, komplicerad medfödd hjärtsjukdom, klaffsjukdom
med uttalad påverkan på hjärtfunktionen), hypertoni, diabetes med kompli-
kationer i minst ett organsystem, kraftigt nedsatt njurfunktion (CKD stadium
4 och 5) eller kronisk leversjukdom med cirrhosutveckling,

3. diagnosen fetma och body mass index (BMI) 40 eller däröver,
4. en neurologisk eller neuromuskulär sjukdom eller skada med påverkan

på andningsfunktionen,

5. binjurebarkssvikt,
6. genomgått transplantation med fortgående immunmodulerande be-

handling,

7. immunbristtillstånd såsom svår kombinerad immunbrist (SCID),

sickle-cells-anemi, hiv med låg CD4-nivå, kraftigt nedsatt allmäntillstånd
såsom extrem undervikt, högdosbehandling eller långtidsbehandling med
kortison eller andra läkemedel i dos som kan öka infektionskänsligheten,
flerfunktionsnedsättning (intellektuell funktionsnedsättning och samtidig
rörelsenedsättning) som innebär ökad risk att drabbas svårt vid covid-19,
någon av de diagnoser som anges i 2, förutom hypertoni, som har sådan
svårighetsgrad som innebär ökad risk för allvarlig sjukdomsutveckling vid
covid-19, eller

8. kronisk lungsjukdom med väsentligt minskad lungkapacitet.
Som villkor för att sjukpenning enligt första stycket ska lämnas gäller att

det av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten framgår att försäk-

1 Senaste lydelse 2020:802.

SFS

2020:862

Publicerad
den

30 oktober 2020

background image

2

SFS

2020:862

rade som avses i första stycket behöver avstå från förvärvsarbete utanför
hemmet och att, för den del som ersättning lämnas för,

� den försäkrade inte har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet,

och

� arbetsgivaren inte har erbjudit den försäkrade andra arbetsuppgifter

inom ramen för anställningen eller det i övrigt inte har gått att anpassa arbets-
situationen på arbetsplatsen, så att ur smittskyddssynpunkt lämpligt avstånd
kan hållas till andra för att undvika spridning av sjukdomen covid-19.

1. Denna förordning träder i kraft den 2 november 2020.
2. Bestämmelserna i 2 § i den nya lydelsen tillämpas dock för tid från och

med den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)