SFS 2020:864 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2020-864.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Utfärdad den 22 oktober 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen
(1999:1229)2

dels att 1 kap. 11 § och 67 kap. 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 67 kap. 34 och 35 §§, en ny

bilaga, bilaga 67, och närmast före 67 kap. 34 § en ny rubrik av följande
lydelse.

1 kap.
11 §
3 Bestämmelser om hur skatten ska beräknas finns i 65 kap.

Bestämmelser om beräkning av skatt på ackumulerad inkomst finns i

66 kap.

Bestämmelser om skattereduktion för underskott av kapital, arbets-

inkomst (jobbskatteavdrag), sjukersättning och aktivitetsersättning, boende
i vissa områden (regional skattereduktion), allmän pensionsavgift, sjö-
inkomst, hushållsarbete, gåva och mikroproduktion av förnybar el finns i
67 kap.

67 kap.
1 §
4 I detta kapitel finns bestämmelser om skattereduktion för fysiska
personer i 2�35 §§ och för juridiska personer i 2 och 27�33 §§.

Skattereduktion ska anges i hela krontal så att öretal faller bort.

2 §5 Skattereduktion ska göras för sjöinkomst, allmän pensionsavgift,
arbetsinkomst (jobbskatteavdrag), sjukersättning och aktivitetsersättning,
boende i vissa områden (regional skattereduktion), underskott av kapital, hus-
hållsarbete, gåva och mikroproduktion av förnybar el i nu nämnd ordning.

Skattereduktion ska räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt

som beräknats enligt 65 kap., mot statlig fastighetsskatt enligt lagen
(1984:1052) om statlig fastighetsskatt samt mot kommunal fastighetsavgift
enligt lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion
enligt 5�9 d, 34 och 35 §§ ska dock räknas av endast mot kommunal
inkomstskatt.

1 Prop. 2019/20:175, bet. 2020/21:SkU6, rskr. 2020/21:28.
2 Lagen omtryckt 2008:803.
3 Senaste lydelse 2019:454.
4 Senaste lydelse 2019:454.
5 Senaste lydelse 2019:454.

SFS

2020:864

Publicerad
den

30 oktober 2020

background image

2

SFS

2020:864

Regional skattereduktion
34 §
Rätt till skattereduktion med 1 675 kronor har fysiska personer som
den 1 november året före beskattningsåret är folkbokförda i en kommun som
anges i bilaga 67.

Rätt till skattereduktion har även obegränsat skattskyldiga som saknar

folkbokföring i Sverige den 1 november året före beskattningsåret, om
hemortskommunen är en sådan som anges i bilaga 67.

35 § Den som har företag har rätt till skattereduktion bara om reduktionen
uppfyller villkoren för att anses vara stöd av mindre betydelse i den mening
som avses i 32 och 33 §§.

Dödsbon har inte rätt till skattereduktion för senare år än det år då

dödsfallet inträffade.

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.
2. Lagen tillämpas första gången för det beskattningsår som börjar efter

den 31 december 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Ingrid Björnsson
(Finansdepartementet)

background image

3

SFS

2020:864

Bilaga 67

Kommuner som avses i 67 kap. 34 §:
Dalarnas län: Avesta, Gagnefs, Hedemora, Leksands, Ludvika, Malung-
Sälens, Mora, Orsa, Rättviks, Smedjebackens, Säters, Vansbro och
�lvdalens kommuner.
Gävleborgs län: Bollnäs, Hudiksvalls, Ljusdals, Nordanstigs, Ockelbo,
Ovanåkers och Söderhamns kommuner.
Jämtlands län: Bergs, Bräcke, Härjedalens, Krokoms, Ragunda,
Strömsunds, �&re och �stersunds kommuner.
Norrbottens län: Arjeplogs, Arvidsjaurs, Bodens, Gällivare, Haparanda,
Jokkmokks, Kalix, Kiruna, Pajala, Piteå, �lvsbyns, �verkalix och
�vertorneå kommuner.
Värmlands län: Arvika, Eda, Filipstads, Hagfors, Munkfors, Storfors,
Sunne, Säffle, Torsby och �&rjängs kommuner.
Västerbottens län: Bjurholms, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmalings,
Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindelns,
Vännäs och �&sele kommuner.
Västernorrlands län: Härnösands, Kramfors, Sollefteå, Timrå, �&nge och
�rnsköldsviks kommuner.
Västra Götalands län: Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda, Melleruds och
�&måls kommuner.