SFS 2020:867 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:254) om undantag från plan- och byggregler för tillfälliga vårdbyggnader till följd av sjukdomen covid-19, dels ändring i samma förordning

SFS2020-867.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:254) om

undantag från plan- och byggregler för tillfälliga

vårdbyggnader till följd av sjukdomen covid-19, dels

ändring i samma förordning

Utfärdad den 29 oktober 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2020:254) om undantag
från plan- och byggregler för tillfälliga vårdbyggnader till följd av sjuk-
domen covid-19, som gäller till utgången av juni 2021,

dels att förordningen ska fortsätta att gälla till utgången av juni 2022,
dels att 6 § ska ha följande lydelse.

6 §1 Undantagen från kraven på bygglov och marklov i 4 och 5 §§ gäller
endast om

1. en region eller Socialstyrelsen är byggherre,
2. åtgärden vidtas på sedan tidigare exploaterad mark som ligger inom

eller i anslutning till bebyggelse,

3. åtgärden inte vidtas närmare än
a) 8,0 meter från en fastighetsgräns eller 4,5 meter från en körbana som

hör till en sådan väg, gata, torg eller annan led eller plats som allmänt
används för trafik med motorfordon där högsta tillåtna hastighet är mer än
20 kilometer i timmen, och

b) 30,0 meter från mitten av ett järnvägsspår,
4. åtgärden påbörjas senast den 1 juli 2021, och
5. platsen där åtgärden har vidtagits återställs eller byggnadens använd-

ning återgår till den ursprungliga senast vid utgången av 2021.

Om ägarna till angränsande fastigheter, väghållaren eller huvudmannen

respektive järnvägens infrastrukturförvaltare medger det, får en åtgärd enligt
4 och 5 §§ vidtas närmare en fastighetsgräns, en körbana eller ett järnvägs-
spår än vad som anges i första stycket 3.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Katarina Welin
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2020:588.

SFS 2020:

867

Publicerad
den

3 november 2020