SFS 2020:868 Förordning om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

SFS2020-868.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

Utfärdad den 29 oktober 2020

Regeringen föreskriver att 8 kap. 5 § patientsäkerhetsförordningen
(2010:1369) ska ha följande lydelse.

8 kap.
5 §
1 Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. vilka moment som ska ingå i vårdgivarens systematiska patientsäker-

hetsarbete enligt 3 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659),

2. hur information ska ges till patienter och deras närstående enligt 3 kap.

8 § patientsäkerhetslagen,

3. vilka uppgifter som ska ingå i en patientsäkerhetsberättelse enligt

3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen,

4. vilka åtgärder eller villkor som får ingå i en prövotidsplan enligt 8 kap.

2 § patientsäkerhetslagen,

5. kompetenskrav för behörighet som kontaktlinsoptiker och för att

optiker ska få rekvirera läkemedel,

6. kompetenskrav för sjuksköterskor för att de ska få förskriva läkemedel,
7. kompetenskrav för barnmorskor för att de ska få förskriva läkemedel,
8. behörighet att förskriva sådana förbrukningsartiklar som avses i 8 kap.

9 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), och

9. den verksamhet som barnmorskor och apotekare ska få tillträde till och

rätt att utöva enligt artikel 42.2 respektive 45.2 i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av
yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 2013/55/EU.

Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av

patientsäkerhetslagen och föreskrifter om verkställigheten av denna förord-
ning. När det gäller frågor som avses i 5 kap. 1 § första stycket meddelar
Socialstyrelsen verkställighetsföreskrifter med stöd av bemyndigandet i
10 kap. 1 § första stycket 4 förordningen (2016:157) om erkännande av
yrkeskvalifikationer.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2020.

1 Senaste lydelse 2020:140.

SFS

2020:868

Publicerad
den

3 november 2020

background image

SFS

2020:868

2

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)