SFS 2020:874 Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

SFS2020-874.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Utfärdad den 29 oktober 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 och 29 §§ marknadsföringslagen
(2008:486) ska ha följande lydelse.

2 §2 Lagen tillämpas

1. när näringsidkare marknadsför eller själva efterfrågar produkter i sin

näringsverksamhet,

2. på tv-sändningar, beställ-tv och videodelningsplattformar som omfattas

av radio- och tv-lagen (2010:696),

3. när Konsumentombudsmannen fullgör sina skyldigheter enligt Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2394 av den 12 december
2017 om samarbete mellan de nationella myndigheter som har tillsynsansvar
för konsumentskyddslagstiftningen och om upphävande av förordning (EG)
nr 2006/2004, och

4. när behörig myndighet fullgör sina skyldigheter enligt Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om
tjänster på den inre marknaden.

Bestämmelserna om garantier i 22 § tillämpas inte i fråga om en tjänst

som tillhandahålls av en näringsidkare som är etablerad i en annan stat än
Sverige inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Detsamma
gäller 4 § tredje stycket och 7 § när en näringsidkare, som är etablerad i en
annan stat än Sverige inom EES, riktar marknadsföring mot en annan
näringsidkare.

29 §3 En näringsidkare får åläggas att betala en särskild avgift (marknads-
störningsavgift) om näringsidkaren, eller någon som handlar på närings-
idkarens vägnar, uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot

� 7 §,
� 8 § och någon av bestämmelserna i 9, 10, 12�17 §§,
� 18 §,
� 20 §, eller
� någon av bestämmelserna i bilaga I till direktiv 2005/29/EG.
Detsamma gäller om en näringsidkare uppsåtligen eller av oaktsamhet

bryter mot någon av bestämmelserna i

� 64 kap. 46 § socialförsäkringsbalken,
� 7 kap. 3 § alkohollagen (2010:1622),

1 Prop. 2019/20:168, bet. 2020/21:KU3, rskr. 2020/21:16.
2 Senaste lydelse 2020:338.
3 Senaste lydelse 2020:338.

SFS

2020:874

Publicerad
den

3 november 2020

background image

SFS

2020:874

2

� 8 kap. 7 § första stycket, 8, 9 eller 14 § första eller andra stycket,

9 a kap. 10 och 11 §§ eller 15 kap. 4 § radio- och tv-lagen (2010:696),

� 11 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller 8 § lagen (2004:299)

om inlåningsverksamhet när det gäller ett erbjudande som inte är riktat bara
till andra än konsumenter,

� 4 kap. 1 § 2 eller 3, 3 §, 4 § första stycket 2 eller 5 § 2 eller 3

lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Vad som sägs i första och andra styckena gäller också en näringsidkare

som uppsåtligen eller av oaktsamhet väsentligt har bidragit till över-
trädelsen.

Avgiften tillfaller staten.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Linda Utterberg
(Finansdepartementet)