SFS 2020:875 Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

SFS2020-875.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Utfärdad den 29 oktober 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om radio- och tv-lagen
(2010:696)

dels att 16 kap. 17 § ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 1 och 3 §§, 2 kap. 2 och 3 §§, 3 kap. 1 §, 5 kap. 2, 3, 7, 8

12 och 13 §§, 6 kap. 1�3 §§, 8 kap. 1 och 16 §§, 9 kap. 1 och 2 §§, 14 kap.
2 §, 16 kap. 1�4, 5, 6, 10 och 14�16 §§, 17 kap. 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13 och
14 §§, 18 kap. 2 och 5 §§, 19 kap. 4 §, 20 kap. 4 och 6 §§, och rubrikerna
närmast före 5 kap. 2 och 7 §§, 6 kap. 1 §, 16 kap. 5 § och 17 kap. 3 och
13 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 4 kap. ska lyda ⬝Tv-sändningar, beställ-tv,

sökbar text-tv och videodelningsplattformar⬝ och rubriken närmast före
10 kap. ska lyda ⬝Ljudradiosändningar och beställradio⬝,

dels att rubriken till 14 kap. ska lyda ⬝Innehållet i ljudradiosändningar och

beställradio⬝,

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 9 a kap., 16 nya paragrafer, 1 kap.

3 a §, 2 kap. 4 §, 5 kap. 3 a, 12 a och 14 §§, 8 kap. 17 §, 14 kap. 8 §, 15 kap.
11 §, 16 kap. 4 a, 6 a och 9 a §§, 17 kap. 5 a, 11 a och 13 a §§, 19 kap. 4 a §,
20 kap. 3 a § och närmast före 1 kap. 3 a §, 2 kap. 4 §, 5 kap. 14 §, 8 kap.
17 §, 14 kap. 8 §, 15 kap. 11 §, 16 kap. 4 a, 6 a, 9 a §§ och 20 kap. 3 a § nya
rubriker av följande lydelse.

1 kap.
1 §
3 Denna lag innehåller bestämmelser om tv-sändningar, beställ-tv,
sökbar text-tv, videodelningsplattformar, ljudradiosändningar och
beställradio enligt följande.

�vergripande bestämmelser
� Lagens innehåll och tillämpningsområde (1 kap.)
� Information och registrering (2 kap.)
� Definitioner (3 kap.)

1 Prop. 2019/20:168, bet. 2020/21:KU3, rskr. 2020/21:16.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av
vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om
tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster), i
lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1808. Se även
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett
informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för
informationssamhällets tjänster.
3 Senaste lydelse 2012:702.

SFS

2020:875

Publicerad
den

3 november 2020

background image

SFS

2

Tv-sändningar, beställ-tv, sökbar text-tv och videodelningsplattformar
� Krav på tillstånd (4 kap.)
� Innehållet i tv-sändningar, beställ-tv och sökbar text-tv (5 kap.)
� Produktplacering (6 kap.)
� Sponsring (7 kap.)
� Reklam och andra annonser m.m. (8 kap.)
� Vidaresändningar i kabelnät (9 kap.)
� Videodelningsplattformar (9 a kap.)

Ljudradiosändningar och beställradio
� Krav på tillstånd (10 kap.)
� Tillstånd att sända annan ljudradio än närradio och kommersiell radio
(11 kap.)
� Tillstånd att sända närradio (12 kap.)
� Tillstånd att sända kommersiell radio (13 kap.)
� Innehållet i ljudradiosändningar och beställradio (14 kap.)
� Reklam, andra annonser och sponsring (15 kap.)

Gemensamma bestämmelser
� Granskning och tillsyn (16 kap.)
� Straff, särskild avgift och vite (17 kap.)
� �&terkallelse av tillstånd (18 kap.)
� Handläggningen av mål om återkallelse, särskild avgift och vite m.m.
(19 kap.)
� �verklagande (20 kap.)

3 §4 Lagen tillämpas på tv-sändningar och beställ-tv som kan tas emot i
någon stat som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES-stat), om leverantören av medietjänsten

1. är etablerad i Sverige enligt artikel 2.3 i AV-direktivet, i lydelsen enligt

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1808 av den
14 november 2018 om ändring av AV-direktivet mot bakgrund av ändrade
marknadsförhållanden,

2. varken uppfyller kriteriet under 1 eller är etablerad i någon annan EES-

stat men använder sig av en satellitupplänk belägen i Sverige,

3. inte uppfyller något av kriterierna under 1 och 2 men använder sig av

en satellitkapacitet som tillhör Sverige, eller

4. inte uppfyller något av kriterierna under 1, 2 och 3 men är etablerad i

Sverige enligt artiklarna 49�54 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt.

Utöver det som föreskrivs i första stycket gäller 2 kap. 3 §, 4 kap. 1�7 §§,

9 § 1�3, 6�9 och 16 och 11�17 §§, 5 kap. 13 § och 16�20 kap. även den som
står under en annan EES-stats jurisdiktion enligt artikel 2 i AV-direktivet, i
lydelsen enligt direktiv (EU) 2018/1808.

Videodelningsplattformar


3 a § Lagen tillämpas på videodelningsplattformar om leverantören av
plattformen är etablerad i Sverige enligt artikel 28a.1�4 i AV-direktivet, i
lydelsen enligt direktiv (EU) 2018/1808.


4 Senaste lydelse 2015:662.

2020:875

background image

SFS

3

2 kap.


2 §5 Anmälan för registrering till Myndigheten för press, radio och tv ska
göras av den som

1. bedriver en sändningsverksamhet som det inte behövs tillstånd för

enligt denna lag,

2. tillhandahåller beställ-tv,
3. tillhandahåller beställradio som finansieras med public service-avgift

enligt lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens
tjänst,

4. tillhandahåller en videodelningsplattform, eller
5. för någon annans räkning bedriver sändningsverksamhet över satellit

eller upplåter satellitkapacitet (satellitentreprenör).

I anmälan ska följande anges:
1. namn, företagsnamn eller motsvarande,
2. ställföreträdare för juridisk person,
3. postadress, telefonnummer, e-postadress och webbplats, och
4. uppgift om den verksamhet som bedrivs.
Den som är anmälningsskyldig enligt första stycket och som

tillhandahåller tv-sändning, beställ-tv eller en videodelningsplattform ska i
anmälan även ange de omständigheter som medför att verksamheten
omfattas av lagen enligt 1 kap. 3 § första stycket 1�4 eller 3 a §.

3 §6 Myndigheten för press, radio och tv ska upprätta ett register över dem
som

1. har anmält sig enligt 2 § och vilkas verksamhet omfattas av denna lag,

eller

2. har sådant tillstånd som avses i 4 kap. 3 §, 11 kap. 1 §, 12 kap. 1 § eller

13 kap. 1 §.

Registret får föras med hjälp av automatisk databehandling. Det får bara

innehålla sådana uppgifter som avses i 2 § andra och tredje styckena, 5 kap.
11 §, 14 kap. 7 § och 16 kap. 5�9 §§.

Anmäla ändrade uppgifter


4 § Den som är anmälningsskyldig enligt 2 § första stycket ska genast till
Myndigheten för press, radio och tv anmäla när förhållanden som tidigare
anmälts enligt 2 § andra och tredje styckena ändras.

3 kap.


1 § I denna lag avses med

1. annonser: reklam och andra meddelanden som utan att vara reklam

sänds på uppdrag av någon annan och som har till syfte att främja en sak
eller en idé;

2. annonsering med delad skärm: sändning av en annons samtidigt med

en annan sändning;

3. användargenererad video: en uppsättning rörliga bilder med eller utan

ljud som utgör ett enskilt inslag som skapats av en användare och laddats
upp på en videodelningsplattform av samma eller någon annan användare;

4. audiovisuellt kommersiellt meddelande: produktplacering, sponsring,

reklam, försäljningsprogram eller liknande som åtföljer eller ingår i en
användargenererad video eller ett tv-program;


5 Senaste lydelse 2018:1687.
6 Senaste lydelse 2015:808.

2020:875

background image

SFS

4

5. beställradio: en tjänst där en leverantör av medietjänster i

informations-, underhållnings- eller utbildningssyfte tillhandahåller
allmänheten

ljudradioprogram

med

hjälp

av

elektroniska

kommunikationsnät

a) på begäran av användaren,
b) vid en tidpunkt som användaren väljer, och
c) från en katalog med program som leverantören har valt ut;
6. beställ-tv: en tjänst där en leverantör av medietjänster i informations-,

underhållnings- eller utbildningssyfte tillhandahåller allmänheten tv-
program med hjälp av elektroniska kommunikationsnät

a) på begäran av användaren,
b) vid en tidpunkt som användaren väljer, och
c) från en katalog med program som leverantören har valt ut;
7. försäljningsprogram: program där mottagare av programmet erbjuds

att beställa varor och tjänster;

8. kommersiell radio: tillståndspliktiga ljudradiosändningar som
a) inte kräver tillstånd av regeringen,
b) inte endast får äga rum under en begränsad tid enligt 11 kap. 1 § andra

stycket, eller

c) inte är närradio;
9. leverantör av medietjänster: den som
a) har det redaktionella ansvaret för valet av innehåll i en ljudradio- eller

tv-sändning, beställradio, beställ-tv eller sökbar text-tv, och

b) avgör hur innehållet struktureras;
10. leverantör av videodelningsplattform: den som tillhandahåller en

videodelningsplattform;

11. ljudradiosändning: en sändning av ljudradioprogram med hjälp av

elektroniska kommunikationsnät som

a) en leverantör av medietjänster tillhandahåller,
b) är riktad till allmänheten, och
c) är avsedd att tas emot med tekniska hjälpmedel;
12. närradio: lokala ljudradiosändningar för föreningslivet och

registrerade trossamfund;

13. närradioförening: en sammanslutning av flera tillståndshavare i ett

sändningsområde för gemensamma närradioändamål;

14. produktplacering: förekomsten i ett program eller i en

användargenererad video av en vara, en tjänst eller ett varumärke, om detta
sker i marknadsföringssyfte och mot betalning eller liknande ersättning till
leverantören av medietjänsten eller videodelningsplattformen, eller till den
som skapat eller laddat upp en användargenererad video på en
videodelningsplattform, dock inte när varan eller tjänsten är av obetydligt
värde och har tillhandahållits gratis;

15. programföretag: en leverantör av medietjänster som tillhandahåller

ljudradiosändningar, tv-sändningar eller sökbar text-tv;

16. programtjänst: ett samlat utbud av ljudradio- eller tv-program eller

sökbar text-tv som sänds under en gemensam beteckning;

17. reklam: varje form av meddelande
a) som sänds antingen mot betalning eller liknande ersättning eller som

utgör egenreklam, och

b) som syftar till att i näringsverksamhet marknadsföra varor, tjänster, fast

egendom, arbetstillfällen eller andra nyttigheter;

18. sponsring: bidrag som någon som inte tillhandahåller eller producerar

ljudradio,

beställradio,

tv-sändning,

beställ-tv,

sökbar

text-tv,

videodelningsplattform eller användargenererad video ger för att finansiera

2020:875

background image

SFS

5

dessa tjänster, program eller videor i syfte att främja bidragsgivarens namn,
varumärke, anseende, verksamhet, produkt eller intresse;

19. sändning som är riktad till allmänheten: en sändning som samtidigt

och utan särskild begäran är tillgänglig för vem som helst som vill ta emot
den;

20. sökbar text-tv: en sändning via elektroniska kommunikationsnät som

huvudsakligen består av text, grafik eller stillbilder, med eller utan ljud, som

a) en leverantör av medietjänster tillhandahåller,
b) är riktad till allmänheten,
c) är avsedd att tas emot med tekniska hjälpmedel, och
d) låter användaren själv välja vilken del av innehållet som han eller hon

vill ta del av och vid vilken tidpunkt det ska ske;

21. tv-program: program som huvudsakligen består av rörliga bilder med

eller utan ljud som ingår i tv-sändning eller i beställ-tv;

22. tv-sändning: en sändning av eller att sända tv-program med hjälp av

elektroniska kommunikationsnät där sändningen

a) tillhandahålls av en leverantör av medietjänster,
b) är riktad till allmänheten, och
c) är avsedd att tas emot med tekniska hjälpmedel;
23. videodelningsplattform: en tjänst där tjänsten eller en väsentlig

funktion i den som huvudsakligt syfte har att, med hjälp av elektroniska
kommunikationsnät i informations-, underhållnings- eller utbildningssyfte
tillhandahålla allmänheten användargenererade videor eller tv-program som
leverantören av tjänsten organiserar men inte har redaktionellt ansvar för;

24. virtuell annonsering: sändning av meddelanden som på elektronisk

väg fogas in i tv-bilden på fasta föremål, som normalt används för annonser,
eller på marken där annonser kan placeras ut fysiskt.

5 kap.


Skydd av barn


2 § Program med ingående våldsskildringar av verklighetstrogen karaktär
eller med pornografiska bilder får inte sändas i tv under sådan tid och på
sådant sätt att det finns en betydande risk för att barn kan se programmen,
om det inte av särskilda skäl ändå är försvarligt.

Sådana program får inte heller tillhandahållas i beställ-tv på sådant sätt att

det finns en betydande risk för att barn kan se programmen, om det inte av
särskilda skäl ändå är försvarligt.

3 § En leverantör av medietjänster som sänder eller tillhandahåller
program med ingående våldsskildringar av verklighetstrogen karaktär eller
med pornografiska bilder ska varna för att sådant innehåll förekommer.

3 a § Personuppgifter som samlats in eller på annat sätt genererats av
leverantörer av medietjänster för att uppfylla kraven enligt 2 § får inte
behandlas för kommersiella ändamål.

Program med europeiskt ursprung


7 § Den som sänder tv ska se till att följande krav uppfylls, om det inte
finns särskilda skäl mot det:

1. Mer än hälften av den årliga sändningstiden ska upptas av program med

europeiskt ursprung.

2. Minst tio procent av den årliga sändningstiden eller minst tio procent

av programbudgeten ska avse program med europeiskt ursprung som har

2020:875

background image

SFS

6

framställts av självständiga producenter. En så stor andel som möjligt bör
utgöras av program som har färdigställts under de närmast föregående fem
åren.

Som sändningstid anses i denna paragraf den tid då det sänds program

med annat innehåll än nyheter, sport, tävlingar, annonser och
försäljningsprogram. I sändningstiden ska inte heller sändningar av endast
text räknas in.

Tv-sändningar enligt första stycket ska, om det inte finns särskilda skäl

mot det, i betydande omfattning innehålla program på svenska språket,
program med artister verksamma i Sverige och verk av upphovsmän
verksamma i Sverige.

8 § Den som tillhandahåller beställ-tv ska se till att minst 30 procent av
katalogen utgörs av program med europeiskt ursprung och att dessa program
framhävs.

Skyldigheten enligt första stycket gäller inte leverantörer av tjänster med

låg omsättning eller liten publik.

Myndigheten för press, radio och tv får i enskilda fall besluta om undantag

från skyldigheten om den på grund av tjänstens utformning eller inriktning
inte är motiverad eller praktiskt möjlig att uppfylla.

12 §7 En leverantör av medietjänster ska utforma tjänsten på ett sådant
sätt att den blir tillgänglig för personer med funktionsnedsättning genom
textning, tolkning, uppläst text eller liknande teknik. Tillgängliggörandet
ska ske i den omfattning som beslutas av regeringen, om verksamheten
finansieras med public service-avgift enligt lagen (2018:1893) om
finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst, och av Myndigheten för
press, radio och tv i övriga fall. Ett sådant beslut ska gälla för en viss tid.

Vid bestämmande av hur och i vilken omfattning tjänsten ska göras

tillgänglig för personer med funktionsnedsättning ska leverantörens
finansiella förutsättningar och den tekniska utvecklingen av
tillgänglighetstjänster beaktas.

Leverantören ska upprätta en handlingsplan för hur tillgängligheten till

tjänsten ska öka. Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får meddela föreskrifter om vad som ska ingå i handlingsplanen.

12 a § En leverantör av medietjänster som på begäran av en myndighet
sänder meddelanden som är av vikt för allmänheten ska så snart det är
möjligt utforma meddelandena så att de är tillgängliga för personer med
funktionsnedsättning.

13 §8 En leverantör av medietjänster som är etablerad i en annan EES-stat
än Sverige har rätt att tillhandahålla sina tjänster till Sverige utan att svenska
regler inom det regelområde som samordnas genom AV-direktivet, i
lydelsen enligt direktiv (EU) 2018/1808 hindrar det. Det gäller även när
tjänsten tillhandahålls genom vidaresändning inom Sverige av en leverantör
av medietjänster som står under svensk jurisdiktion enligt 1 kap. 3 §.

I 16 kap. finns dock bestämmelser om samarbete mellan myndigheter. I

fråga om beställ-tv finns också bestämmelser i lagen (2002:562) om
elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster om att en


7 Senaste lydelse 2018:1895.
8 Senaste lydelse 2015:662.

2020:875

background image

SFS

7

domstol eller annan myndighet under vissa förhållanden med stöd av lag får
vidta en åtgärd som begränsar den fria rörligheten för en sådan tjänst.

Uppmaning till terroristbrott, våld eller hat i vissa satellitsändningar


14 § Program som sänds över satellit enligt 1 kap. 3 § första stycket 2 eller
3 och som inte är avsedda att tas emot i Sverige får inte ha ett innehåll som
uppmanar till terroristbrott, våld eller hat som omfattas av artikel 6 i AV-
direktivet i lydelsen enligt direktiv (EU) 2018/1808 och som avses i
bestämmelserna om

1. olaga hot i 4 kap. 5 § brottsbalken,
2. uppvigling i 16 kap. 5 § brottsbalken,
3. hets mot folkgrupp i 16 kap. 8 § brottsbalken, eller
4. brott enligt 3 § lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning,

rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt
allvarlig brottslighet.

6 kap.


När produktplacering inte får förekomma


1 § Produktplacering i tv-sändningar eller i beställ-tv får inte förekomma
i

1. nyhets- och samhällsprogram,
2. program om konsumentfrågor,
3. religiösa program, och
4. program som huvudsakligen riktar sig till barn under tolv år.

2 §9 I program i tv-sändningar eller i beställ-tv får det inte förekomma
produktplacering av

1. alkoholdrycker och tobaksvaror,
2. andra produkter som kommer från företag vars huvudsakliga

verksamhet är att tillverka eller sälja alkoholdrycker eller tobaksvaror,

3. receptbelagda läkemedel och sådan medicinsk behandling som bara är

tillgänglig efter ordination,

4. modersmjölksersättning,
5. spelprodukter från ett företag som inte har nödvändig licens enligt

spellagen (2018:1138),

6. sådana elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som avses i

lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter och andra produkter
som kommer från företag vars huvudsakliga verksamhet är att tillverka eller
sälja elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare, eller

7. alkoholdrycksliknande preparat enligt alkohollagen (2010:1622).

3 §10 Program där det förekommer produktplacering får sändas eller
tillhandahållas endast om programmet inte på ett otillbörligt sätt gynnar
kommersiella intressen enligt 5 kap. 5 §.

När det förekommer produktplacering får programmens innehåll,

programläggningen eller struktureringen i en katalog inte påverkas på ett
sådant sätt att det inverkar på det redaktionella oberoendet hos leverantören
av medietjänsten.


9 Senaste lydelse 2018:2094.
10 Senaste lydelse 2015:662.

2020:875

background image

SFS

8

8 kap.


1 § Annonser får sändas i tv under högst

� 20 procent av tiden mellan kl. 06.00 och 18.00, och
� 20 procent av tiden mellan kl. 18.00 och 24.00.
Som annonstid räknas inte neutrala inramningar mellan
� redaktionellt innehåll och annonser eller försäljningsprogram,
� enskilda annonser, eller
� enskilda försäljningsprogram.
Trots vad som anges i första stycket får programtjänster som uteslutande

är avsedda för försäljningsprogram sändas i tv, under förutsättning att
sändningstiden är minst femton minuter.

16 § Bestämmelserna i 1, 2, 5, 7�9 och 15 §§ gäller inte för sådan reklam
som en leverantör av medietjänster gör för sin egen programverksamhet eller
för programverksamhet från andra leverantörer av medietjänster som tillhör
samma mediegrupp.

�verliggande inslag och ändringar


17 § Tv-sändningar och beställ-tv får inte förses med överliggande inslag
för kommersiella ändamål eller ändras utan medgivande från leverantören
av medietjänsten.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från kravet på medgivande i första stycket.

9 kap.


1 § Den som äger eller på annat sätt förfogar över ett elektroniskt
kommunikationsnät som används för överföring av tv-sändningar och
sökbar text-tv till allmänheten genom tråd ska, om ett betydande antal
hushåll som är anslutna till nätet använder det som sitt huvudsakliga medel
för att ta emot tv-sändningar, se till att de boende i de anslutna hushållen kan
ta emot tv-sändningar och sökbar text-tv som sker med tillstånd av
regeringen och som kan tas emot i området utan villkor om särskild
betalning.

Skyldigheten gäller bara för tv-sändningar och sökbar text-tv där

sändningstillståndet har förenats med krav på opartiskhet och saklighet. För
tv-sändningar ska tillståndet även ha förenats med villkor om ett mångsidigt
programutbud där det ska ingå nyheter. En sådan sändningsplikt gäller bara
om förutsättningarna för vidaresändning enligt lagen (1960:729) om
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk är uppfyllda.

Sändningar enligt första stycket ska kunna tas emot på ett

tillfredsställande sätt och utan kostnad för själva mottagningen.

Sändningsplikten enligt första stycket gäller även sändningar som en

tillståndshavare genomför för att uppfylla skyldigheten att sända till hela
landet eller till delar av landet, men där sättet att sända inte kräver
regeringens tillstånd.

2 §11 Sändningsplikten för tv-sändningar enligt 1 § omfattar inte fler än
fyra programtjänster som har olika innehåll och sänds samtidigt av en
tillståndshavare vars verksamhet finansieras med public service-avgift enligt
lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.


11 Senaste lydelse 2018:1895.

2020:875

background image

SFS

9

9 a kap. Videodelningsplattformar


Skydd av barn


1 § En leverantör av en videodelningsplattform ska vidta lämpliga
åtgärder så att användargenererade videor, tv-program och audiovisuella
kommersiella meddelanden med ingående våldsskildringar av
verklighetstrogen karaktär eller med pornografiska bilder inte tillhandahålls
på ett sådant sätt att det finns en betydande risk för att barn kan se dessa, om
det inte av särskilda skäl ändå är försvarligt.

2 § Personuppgifter som samlats in eller på annat sätt genererats av
leverantörer av videodelningsplattformar för att uppfylla kravet på åtgärder
enligt 1 § får inte behandlas för kommersiella ändamål.

Skydd mot brottsligt innehåll


3 § En leverantör av en videodelningsplattform ska vidta lämpliga
åtgärder för att användargenererade videor, tv-program och audiovisuella
kommersiella meddelanden på plattformen inte har ett innehåll som avses i
bestämmelserna om

1. olaga hot i 4 kap. 5 § brottsbalken,
2. uppvigling i 16 kap. 5 § brottsbalken,
3. hets mot folkgrupp i 16 kap. 8 § brottsbalken,
4. barnpornografibrott i 16 kap. 10 a § brottsbalken,
5. olaga våldsskildring i 16 kap. 10 c § brottsbalken, eller
6. brott enligt 3 § lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning,

rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt
allvarlig brottslighet.

Information om produktplacering


4 § En leverantör av en videodelningsplattform som ingår eller främjar
avtal om produktplacering i användargenererade videor eller tv-program ska
se till att det finns information om att det förekommer produktplacering i
dessa videor eller tv-program. Informationen ska lämnas i början och i slutet
av videon eller programmet och när dessa börjar igen efter avbrott för
reklam. Informationen ska endast bestå av en neutral upplysning om
förekomsten av produktplacering och om den vara eller tjänst som har
placerats i videon eller programmet.

Förbud mot produktplacering


5 § En leverantör av en videodelningsplattform får inte ingå eller främja
avtal om produktplacering i användargenererade videor och tv-program om

1. produktplaceringen avser sådana varor och tjänster som räknas upp i

6 kap. 2 § 1�7, eller

2. videon eller programmet huvudsakligen riktar sig till barn under tolv

år.

Information om sponsring


6 § En leverantör som ingår eller främjar avtal om sponsring av
användargenererade videor eller tv-program ska ange vem som sponsrat
videon eller programmet. Ett sådant meddelande ska lämnas i början eller i
slutet av videon eller tv-programmet.

2020:875

background image

SFS

10

Förbud mot och begränsningar av sponsring


7 § Bestämmelserna om förbud mot och begränsningar av sponsring i
7 kap. 2�3 a §§ gäller för en leverantör av en videodelningsplattform som
ingår eller främjar avtal om sponsring av användargenererade videor eller
tv-program.

Annonssignatur


8 § En leverantör av en videodelningsplattform som tillhandahåller reklam
ska se till att det före och efter varje annonsering förekommer en särskild
signatur som tydligt skiljer reklamen från det övriga innehållet. Signaturen
ska bestå av ljud eller bild. Vid annonsering med delad skärm ska signaturen
alltid vara synlig. Bestämmelser om reklamidentifiering finns i 9 §
marknadsföringslagen (2008:486).

Reklam och barn


9 § En leverantör av en videodelningsplattform får inte avbryta
användargenererade videor eller tv-program för reklam om dessa videor
eller program huvudsakligen riktar sig till barn under tolv år.

Leverantören får inte heller tillhandahålla reklam omedelbart före eller

efter användargenererade videor eller tv-program eller en del av sådana
videor eller program som huvudsakligen riktar sig till barn under tolv år.

10 § En leverantör av en videodelningsplattform får inte före, under eller
efter användargenererade videor eller tv-program tillhandahålla reklam som
syftar till att fånga uppmärksamheten hos barn under tolv år.

Förbud mot reklam för medicinsk behandling


11 § En leverantör av en videodelningsplattform får inte före, under eller
efter användargenererade videor eller tv-program tillhandahålla reklam för
medicinsk behandling som är tillgänglig endast efter ordination.

Förbud mot marknadsföring i andra lagar


12 § Bestämmelser om förbud mot marknadsföring finns även i
alkohollagen (2010:1622), lagen (2013:1054) om marknadsföring av
modersmjölksersättning och tillskottsnäring, läkemedelslagen (2015:315),
spellagen (2018:1138) och lagen (2018:2088) om tobak och liknande
produkter.

Krav på åtgärder


13 § En leverantör av en videodelningsplattform ska vidta lämpliga
åtgärder i syfte att få användarna av plattformen att agera i enlighet med vad
som föreskrivs i detta kapitel och i 7 kap. 3 § andra stycket alkohollagen
(2010:1622).

14 kap.


2 § Program i ljudradiosändning som inte är reklam får inte otillbörligt
gynna kommersiella intressen. Det innebär att programmet inte får

1. uppmuntra till inköp eller hyra av varor eller tjänster eller innehålla

andra säljfrämjande inslag, eller

2. framhäva en vara eller en tjänst på ett otillbörligt sätt.

2020:875

background image

SFS

11

Beställradio från public service


8 § Bestämmelserna i 1 och 2 §§ gäller även beställradio som finansieras
med public service-avgift enligt lagen (2018:1893) om finansiering av radio
och tv i allmänhetens tjänst.

15 kap.


Beställradio från public service


11 § Bestämmelserna i 8�10 §§ gäller även beställradio som finansieras
med public service-avgift enligt lagen (2018:1893) om finansiering av radio
och tv i allmänhetens tjänst.

16 kap.


1 § Justitiekanslern övervakar genom granskning i efterhand om program
som har sänts i tv eller tillhandahållits i beställ-tv innehåller våldsskildringar
eller pornografiska bilder i strid med 5 kap. 2 § eller har ett innehåll i strid
med 5 kap. 14 §.

2 §12 Granskningsnämnden för radio och tv övervakar genom granskning
i efterhand om program som har sänts i tv, sökbar text-tv eller ljudradio eller
som har tillhandahållits i beställradio som finansieras med public service-
avgift enligt lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i
allmänhetens tjänst eller i beställ-tv står i överensstämmelse med denna lag
och de programrelaterade villkor som kan gälla för tjänsterna.

Nämnden har även tillsyn när det gäller bestämmelserna om tillgänglighet

i 5 kap. 12 § om beslutet har fattats av regeringen och bestämmelserna i
9 a kap. 4�9 §§ om produktplacering, sponsring och reklam.

Sändningar som sker med stöd av tillstånd till vidaresändning enligt 4 kap.

7 § ska inte granskas av granskningsnämnden för radio och tv.

Nämnden ska anmäla till Justitiekanslern, om den finner att
1. en sändning eller ett tillhandahållande innehåller våldsskildringar eller

pornografiska bilder i strid med 5 kap. 2 §, eller

2. en sändning har ett innehåll i strid med 5 kap. 14 §.


3 §13 Myndigheten för press, radio och tv har tillsyn över att
programföretagen följer sådana villkor som har beslutats med stöd av 4 kap.
9 § 1�4, 6�9, 16 och 17, 11 kap. 3 § andra stycket 1�3, 5�8, 16 och 17 samt
13 kap. 9 § och 27 § första stycket 3.

Myndigheten för press, radio och tv har även tillsyn när det gäller

bestämmelserna om

1. exklusiva rättigheter i 5 kap. 9 §,
2. tillgänglighet i 5 kap. 12 § om beslutet har fattats av myndigheten, och
3. lämpliga åtgärder i 9 a kap. 1, 3 och 13 §§.

4 § Konsumentombudsmannen har tillsyn över att bestämmelsen om
information i 2 kap. 1 § följs. Konsumentombudsmannen har även tillsyn
när det gäller bestämmelserna om reklam i 8 kap. 7 § första stycket, 8 och
9 §§, 14 § första och andra styckena, 9 a kap. 10 och 11 §§ och 15 kap. 4 §.


12 Senaste lydelse 2015:662.
13 Senaste lydelse 2015:808.

2020:875

background image

SFS

12

Datainspektionens tillsyn


4 a § Datainspektionen har tillsyn över att bestämmelserna i 5 kap. 3 a §
och 9 a kap. 2 § om behandling av personuppgifter följs.

Redovisning av program med europeiskt ursprung


5 §14 Den som sänder tv ska redovisa till Myndigheten för press, radio och
tv hur stor andel av verksamheten som utgjorts av sådana program som avses
i 5 kap. 7 § första stycket.

Myndigheten för press, radio och tv får i enskilda fall besluta om undantag

från redovisningsskyldigheten om det finns särskilda skäl.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om redovisningen.

6 §15 Den som tillhandahåller beställ-tv ska redovisa till Myndigheten för
press, radio och tv hur stor andel av tjänstens katalog som utgjorts av
program med europeiskt ursprung och hur dessa program har framhävts
enligt 5 kap. 8 §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om redovisningen.

Redovisning av hur en tjänst har gjorts tillgänglig


6 a § En leverantör av medietjänster ska redovisa hur en tjänst har gjorts
tillgänglig enligt beslut som fattats enligt 5 kap. 12 § första stycket. I
redovisningen ska även handlingsplanen enligt 5 kap. 12 § tredje stycket
ingå.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om redovisningen.

Upplysningsskyldighet för leverantörer av videodelningsplattformar


9 a § På begäran av Myndigheten för press, radio och tv ska en leverantör
av en videodelningsplattform lämna de upplysningar som behövs för
tillsynen.

10 §16 På begäran av Myndigheten för press, radio och tv ska den som
bedriver verksamhet enligt denna lag lämna de upplysningar som behövs för
bedömningen av storleken på den särskilda avgiften enligt 17 kap. 6 §.

14 § Granskningsnämnden för radio och tv består av en ordförande och
sex andra ledamöter. För ledamöterna finns ersättare till det antal regeringen
bestämmer. Minst en av ledamöterna eller ersättarna ska vara vice
ordförande. Ordföranden och vice ordföranden ska vara eller ha varit
ordinarie domare.

Den som är riksdagsledamot, statsråd eller anställd i Regeringskansliet får

inte vara ledamot i granskningsnämnden för radio och tv.

Granskningsnämnden för radio och tv är beslutför med ordföranden eller

en vice ordförande och ytterligare tre ledamöter. �renden som uppenbart
inte är av större vikt eller principiell betydelse får dock avgöras av
ordföranden eller en vice ordförande.


14 Senaste lydelse 2015:808.
15 Senaste lydelse 2015:808.
16 Senaste lydelse 2015:808.

2020:875

background image

SFS

13

Om det vid en överläggning i granskningsnämnden för radio och tv

kommer fram skiljaktiga meningar, tillämpas föreskrifterna i 16 kap.
rättegångsbalken.

15 §17 Om en mot Sverige helt eller huvudsakligen riktad medietjänst från
en leverantör etablerad i en annan EES-stat strider mot någon av
bestämmelserna som anges i denna paragraf får en behörig myndighet i
Sverige kontakta en behörig myndighet i den andra EES-staten för att
uppmana leverantören att följa bestämmelserna. Detta gäller
bestämmelserna om

1. produktplacering av alkoholdrycker i 6 kap. 2 § 1,
2. sponsring av någon vars huvudsakliga verksamhet är att tillverka eller

sälja alkoholdrycker i 7 kap. 2 §,

3. reklam och barn i 8 kap. 7 eller 8 §, eller
4. alkoholdrycker i 7 kap. 3 § första stycket alkohollagen (2010:1622).
Om leverantören inte följer uppmaningen i första stycket och har etablerat

sig i den andra EES-staten i syfte att kringgå de strängare regler som skulle
ha gällt om leverantören varit etablerad i Sverige, får myndigheten vidta
åtgärder mot leverantören enligt 16 kap. 10 §, 17 kap. 5 och 6 §§ denna lag
och 29 och 48 §§ marknadsföringslagen (2008:486). Myndigheten får dock
inte vidta åtgärderna förrän den har underrättat Europeiska kommissionen
och den berörda medlemsstaten och kommissionen har fastställt att
åtgärderna är förenliga med unionsrätten.

16 §18 En behörig myndighet i Sverige ska, om en behörig myndighet i en
annan EES-stat har lämnat en motiverad begäran, uppmana en leverantör av
medietjänster under svensk jurisdiktion att följa den andra EES-statens
bestämmelser om

1. leverantören tillhandahåller en tv-sändning eller beställ-tv som helt

eller huvudsakligen är riktad mot den andra EES-staten, och

2. det är fråga om överträdelse av en bestämmelse i allmänhetens intresse

som är mer långtgående än AV-direktivets bestämmelser, i lydelsen enligt
direktiv (EU) 2018/1808.

Bestämmelser om meddelar- och anskaffarfrihet och om förbud mot

censur finns i 1 kap. 10 och 11 §§ yttrandefrihetsgrundlagen.

17 kap.


Sanktion när information inte lämnas


3 § Om ett programföretag som sänder tv eller en leverantör av beställ-tv
inte lämnar information enligt 2 kap. 1 § tillämpas marknadsföringslagen
(2008:486), med undantag av bestämmelserna i 29�36 §§ om
marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt
10 § tredje stycket marknadsföringslagen.

5 §19 Den som inte följer de bestämmelser och villkor som anges i denna
paragraf får åläggas att betala en särskild avgift. Detta gäller

1. villkor om annonser, sponsrade program och produktplacering som

beslutats med stöd av 4 kap. 10 §,

2. bestämmelserna om otillbörligt gynnande av kommersiella intressen

enligt 5 kap. 5 § och 14 kap. 2 §,

17 Senaste lydelse 2019:354.
18 Senaste lydelse 2018:1921.
19 Senaste lydelse 2015:662.

2020:875

background image

SFS

14

3. bestämmelserna, när det gäller andra annonser än reklam, i 5 kap. 6 §,

8 kap. 6 och 9 §§, 14 kap. 3 § och 15 kap. 3 och 4 §§,

4. bestämmelserna om exklusiva rättigheter i 5 kap. 9 §,
5. bestämmelserna om produktplacering i 6 kap. 1 och 2 §§, 3 § första

stycket, 4 § och 9 a kap. 4 och 5 §§,

6. bestämmelserna om sponsring i 7 kap. 1�3 och 4�8 §§, 9 a kap. 6 och

7 §§ och 15 kap. 8�10 §§,

7. bestämmelserna om annonser i 8 kap. 1�5 §§, 7 § andra stycket och

10 §, 9 a kap. 8 och 9 §§ och 15 kap. 1 och 2 §§,

8. bestämmelserna om virtuell annonsering och elektroniska

företagsskyltar i 8 kap. 11 och 12 §§, eller

9. bestämmelserna om reklam i 8 kap. 15 §.
Vid prövning av frågan om avgift ska påföras ska rätten särskilt beakta

överträdelsens art, varaktighet och omfattning.

Avgiften tillfaller staten.

5 a § En leverantör av en medietjänst som inte följer ett beslut om
tillgänglighet enligt 5 kap. 12 § får åläggas att betala en särskild avgift.

Vid prövning av frågan om avgift ska påföras ska det särskilt beaktas
1. om överträdelsen berott på en omständighet som leverantören varken

förutsåg eller borde ha förutsett eller inte kunnat påverka, eller

2. vad leverantören gjort för att undvika överträdelsen.
Avgiften tillfaller staten.

6 § Den särskilda avgiften enligt 5 eller 5 a § fastställs till lägst fem tusen
kronor och högst fem miljoner kronor. Avgiften bör dock inte överstiga tio
procent av den årsomsättning som leverantören av medietjänsten eller
videodelningsplattformen hade under det föregående räkenskapsåret.

När avgiftens storlek fastställs ska särskilt beaktas
1. de omständigheter som legat till grund för prövning av frågan om avgift

ska påföras, och

2. intäktsökningar och kostnadsminskningar som överträdelsen kan

beräknas ha gett upphov till för leverantören.

7 §20 Den särskilda avgiften enligt 5 eller 5 a § ska betalas till
Myndigheten för press, radio och tv inom trettio dagar efter det att beslutet
fått laga kraft.

9 § En handling som strider mot 8 kap. 7 § första stycket, 8 och 9 §§, 14 §
första och andra styckena, 9 a kap. 10 och 11 §§ och 15 kap. 4 § ska vid
tillämpningen av 5, 23 och 26 §§ marknadsföringslagen (2008:486) anses
vara otillbörlig marknadsföring mot konsumenter.

En sådan handling kan medföra en marknadsstörningsavgift enligt

bestämmelserna i 29�36 §§ marknadsföringslagen.

11 §21 Om de bestämmelser som räknas upp i denna paragraf eller beslut
som fattats med stöd av bestämmelserna inte följs får de förelägganden som
behövs i enskilda fall beslutas för att bestämmelserna eller besluten ska
följas. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite. Detta gäller
bestämmelser om

1. anmälningsskyldighet (2 kap. 2 och 4 §§),


20 Senaste lydelse 2015:808.
21 Senaste lydelse 2015:808.

2020:875

background image

SFS

15

2. varning (5 kap. 3 §),
3. tillståndsvillkor enligt 4 kap. 9 § 1�4, 6�9 och 16, 11 kap. 3 § andra

stycket 1�3, 5�8 och 16 och 13 kap. 9 § 1�3,

4. beteckningar (5 kap. 11 § och 14 kap. 7 §),
5. sändningsplikt eller skyldighet att tillhandahålla kanal för lokala

kabelsändarorganisationer (9 kap. 1�3 och 5 §§),

6. närradiosändningars innehåll (14 kap. 4 §),
7. skyldighet att lämna vissa upplysningar till Myndigheten för press,

radio och tv (16 kap. 5�8 §§),

8. skyldighet att lämna upplysningar enligt 16 kap. 9 §,
9. skyldighet att lämna upplysningar till Myndigheten för press, radio och

tv enligt 16 kap. 10 §,

10. skyldighet att lämna inspelning enligt 16 kap. 11 §, eller
11. skyldighet att årligen redovisa till Myndigheten för press, radio och tv

enligt 16 kap. 12 §.

Föreläggande enligt första stycket 2, 4, 6, 8 eller 9 får beslutas av

granskningsnämnden för radio och tv. Föreläggande enligt första stycket 1,
3, 5, 7 eller 8�11 får beslutas av Myndigheten för press, radio och tv.

Föreläggande enligt första stycket 8 eller 10 får även beslutas av

Konsumentombudsmannen.

11 a § Myndigheten för press, radio och tv får besluta om de
förelägganden som behövs i enskilda fall för att en leverantör av en
videodelningsplattform ska följa bestämmelserna om lämpliga åtgärder i
9 a kap. 1, 3 och 13 §§ och om att lämna upplysningar enligt 16 kap. 9 a §.

Förelägganden som beslutas av Justitiekanslern


13 § Om någon vid upprepade tillfällen sänder eller tillhandahåller
program med våldsskildringar eller med pornografiska bilder i tv på tider
och sätt som avses i 5 kap. 2 §, får Justitiekanslern förelägga denne att inte
på nytt sända eller tillhandahålla sådana program på tider och på sådant sätt
att det finns en betydande risk för att barn kan se programmen. Ett beslut om
föreläggande får förenas med vite.

13 a § Om någon vid upprepade tillfällen sänder program enligt 5 kap.
14 § med ett innehåll i strid med bestämmelsen får Justitiekanslern besluta
om de förelägganden som behövs i enskilda fall för att bestämmelsen ska
följas. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

14 § Om den som sänder över satellit inte är etablerad i Sverige enligt
1 kap. 3 § första stycket 1 eller 4 får granskningsnämnden för radio och tv
besluta om de förelägganden mot satellitentreprenören som behövs i
enskilda fall för att de bestämmelser och villkor som anges i 5 § ska följas.
Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

Förelägganden enligt 11, 13 eller 13 a § får riktas mot

satellitentreprenören, om den som sänder över satellit inte är etablerad i
Sverige enligt 1 kap. 3 § första stycket 1 eller 4.

Visar satellitentreprenören att den som sänder över satellit fått tillgång till

sändningsmöjligheten genom upplåtelse av en av satellitentreprenörens
uppdragsgivare utan att satellitentreprenören godkänt det, får ett
föreläggande enligt första eller andra stycket i stället riktas mot
uppdragsgivaren.

2020:875

background image

SFS

16

18 kap.


2 §22 Ett tillstånd att sända tv eller sökbar text-tv eller ett tillstånd som
lämnats av regeringen att sända ljudradio får återkallas om

1. tillståndshavaren väsentligt brutit mot 5 kap. 1, 2, 4�6 och 12 §§, 6 kap.

1 §, 2 § 1�3, 3 § första stycket och 4 §, 7 kap. 1, 2, 3 och 4�8 §§, 8 kap. 1�
13 och 14 §§, 14 kap. 1�3 §§ eller 15 kap. 1�5, 6�9 och 10 §§, eller

2. ett tillståndsvillkor enligt 4 kap. 8�11 §§ eller 11 kap. 3 § har åsidosatts

på ett väsentligt sätt.

Ett tillstånd att sända tv eller sökbar text-tv eller ett tillstånd som getts av

regeringen att sända ljudradio får ändras till att avse annat
sändningsutrymme, om

1. förändringar inom radiotekniken eller ändringar i radioanvändningen

på grund av internationella överenskommelser som Sverige har anslutit sig
till eller bestämmelser antagna med stöd av fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt medför att ett nytt tillstånd med samma villkor inte
skulle kunna medges, eller

2. det är nödvändigt för att ge utrymme för ytterligare sändningar.

5 §23 Tillstånd att sända kommersiell radio får återkallas om

1. tillståndshavaren inte inlett sändningsverksamheten inom sex månader

efter tillståndets början,

2. tillståndshavaren inte utnyttjat rätten att sända eller sänt endast i

obetydlig omfattning under en sammanhängande tid av minst fyra veckor,

3. tillståndshavaren väsentligt brutit mot någon av 14 kap. 2 § samt

15 kap. 1�4, 8�9 a och 10 §§,

4. domstol har funnit att ett program innefattat ett yttrandefrihetsbrott som

innebär ett allvarligt missbruk av yttrandefriheten, eller

5. ett tillståndsvillkor enligt 13 kap. 27 § första stycket 3 har åsidosatts på

ett väsentligt sätt.

Förfogar en fysisk eller juridisk person, utan tillåtelse från Myndigheten

för press, radio och tv, över mer än ett tillstånd för analog kommersiell radio
i ett sändningsområde, och finns det skäl att anta att förfogandet kan inverka
menligt på konkurrensen, får det eller de tillstånd återkallas som har lämnats
efter det första tillståndet.

Har Myndigheten för press, radio och tv medgett överlåtelse trots att

tillståndshavaren redan förfogar över tillstånd att sända analog kommersiell
radio i samma sändningsområde, och finns det skäl att anta att överlåtelsen
kan inverka menligt på konkurrensen, får tillståndet återkallas endast om
beslutet om överlåtelsen grundats på felaktiga eller ofullständiga uppgifter
från tillståndshavaren. �&terkallelsen ska då avse det eller de tillstånd som
överlåtits.

Om staten, regioner eller kommuner innehar ett tillstånd att sända

kommersiell radio på det sätt som anges i 13 kap. 4 § andra stycket ska
Myndigheten för press, radio och tv återkalla det tillståndet.

19 kap.


4 § Frågor om påförande av särskild avgift enligt 17 kap. 5 § prövas av
Förvaltningsrätten i Stockholm på ansökan av granskningsnämnden för
radio och tv.


22 Senaste lydelse 2015:662.
23 Senaste lydelse 2019:946.

2020:875

background image

SFS

17

Frågan om påförande av särskild avgift faller, om den som talan riktas

mot inte delgetts ansökan inom fem år från det att överträdelsen upphörde.
Ett beslut om avgift upphör att gälla om beslutet inte verkställts inom fem
år från det att domen fick laga kraft.

4 a § Frågor om särskild avgift enligt 17 kap. 5 a § prövas av
granskningsnämnden för radio och tv när ett beslut om tillgänglighet enligt
5 kap. 12 § har fattats av regeringen och av Myndigheten för press, radio
och tv i övriga fall.

En särskild avgift får inte beslutas senare än fem år från det att ett

tillgängliggörande skulle ha skett. Ett beslut om avgift upphör att gälla om
beslutet inte verkställts inom fem år från det att beslutet fick laga kraft.

20 kap.


Beslut om särskild avgift


3 a § Beslut om särskild avgift enligt 17 kap. 5 a § får överklagas till
allmän förvaltningsdomstol.

4 §24 Beslut av Justitiekanslern, Myndigheten för press, radio och tv,
granskningsnämnden för radio och tv eller Konsumentombudsmannen om
förelägganden som har förenats med vite enligt 17 kap. 10 §, 11 § första
stycket, 12 och 13 a §§ får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Förelägganden enligt 17 kap. 10 §, 11 § första stycket 3, 4, 6 och 8 och

12 § gäller omedelbart, om inte något annat bestäms.

6 §25 Andra beslut av Justitiekanslern, Myndigheten för press, radio och tv
och granskningsnämnden för radio och tv än de som anges i 1�4 §§ får inte
överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.
2. �ldre bestämmelser gäller i fråga om överträdelser av beslut enligt

5 kap. 12 § som meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén

(Kulturdepartementet)


24 Senaste lydelse 2015:808.
25 Senaste lydelse 2015:808.

2020:875