SFS 2020:878 Radio- och tv-förordning

SFS2020-878.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Radio- och tv-förordning

Utfärdad den 29 oktober 2020

Regeringen föreskriver1 följande.

Inledande bestämmelser
1 §
I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till radio- och
tv-lagen (2010:696). Begrepp och uttryck som används i förordningen har
samma innebörd som i lagen.

Behörig myndighet
2 §
Myndigheten för press, radio och tv är behörig myndighet vid sådant
samarbete mellan myndigheter som avses i 16 kap. 15 och 16 §§ radio- och
tv-lagen (2010:696).

Kontaktpunkt online
3 §
Myndigheten för press, radio och tv ska tillhandahålla en kontaktpunkt
online enligt artikel 7.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU
av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i
medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av
audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster), i
lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1808.

Avgifter
4 §
Myndigheten för press, radio och tv får enligt 4 kap. 17 § och 13 kap.
25 § radio- och tv-lagen (2010:696) ta ut en avgift av den som hos
myndigheten ansöker om tillstånd att sända tv, sökbar text-tv eller digital
kommersiell radio och av den som ansöker om medgivande till överlåtelse
av ett sådant tillstånd.

En avgift får tas ut med
� 45 000 kronor för varje sökt programtjänst vid ansökan om tillstånd,

och

� 25 000 kronor för ansökan om medgivande till överlåtelse av tillstånd.
Avgiften för en ansökan om tillstånd att sända tv, sökbar text-tv och

kommersiell digital radio samt avgiften för en ansökan om medgivande till
överlåtelse av ett sådant tillstånd ska betalas in till myndigheten inom den
tid som myndigheten beslutar.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av
vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om
tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster), i
lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1808.

SFS

2020:878

Publicerad
den

3 november 2020

background image

2

SFS

2020:878

Bemyndiganden
5 §
Myndigheten för press, radio och tv får meddela föreskrifter om
följande i radio- och tv-lagen (2010:696):

1. vad som ska ingå i en handlingsplan om ökad tillgänglighet som en

leverantör av medietjänster ska upprätta enligt 5 kap. 12 §,

2. undantag från kravet på medgivande från en leverantör av en medie-

tjänst som gäller enligt 8 kap. 17 § första stycket,

3. sådan redovisning av program med europeiskt ursprung som avses i

16 kap. 5 och 6 §§, och

4. sådan redovisning av hur en tjänst har gjorts tillgänglig som avses i

16 kap. 6 a §.

6 § Myndigheten för press, radio och tv får meddela föreskrifter om
verkställigheten av bestämmelserna i radio- och tv-lagen (2010:696) om
ansökningsförfarandet och vad en ansökan ska innehålla när det gäller frågor
om tillstånd och överlåtelse av tillstånd att sända tv, sökbar text-tv och
analog respektive digital kommersiell radio.

7 § Myndigheten för press, radio och tv får meddela ytterligare föreskrifter
om verkställigheten av denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2020.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2010:1059) med

bemyndigande för Myndigheten för press, radio och tv att meddela vissa
verkställighetsföreskrifter.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)