SFS 2020:879 Förordning med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv

SFS2020-879.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv

Utfärdad den 29 oktober 2020

Regeringen föreskriver1 följande.

Uppgifter
1 §
Myndigheten för press, radio och tv ska verka för yttrandefrihet inom
sitt verksamhetsområde och främja möjligheterna till mångfald och tillgäng-
lighet inom press, radio och tv.

Myndigheten ansvarar för frågor om registrering, tillstånd, avgifter och

tillsyn när det gäller tv, ljudradio och videodelningsplattformar, i de fall upp-
gifterna inte ligger på regeringen eller någon annan myndighet. Myndig-
heten beslutar också i frågor om utgivningsbevis och press- och mediestöd.

2 § Myndigheten har uppgifter enligt

1. lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och

yttrandefrihetsgrundlagens områden,

2. radio- och tv-lagen (2010:696),
3. radio- och tv-förordningen (2020:878),
4. presstödsförordningen (1990:524),
5. mediestödsförordningen (2018:2053),
6. förordningen (2020:716) om statligt stöd för utgivning av tryckta all-

männa nyhetstidningar med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19,

7. kungörandeförordningen (1977:827),
8. förordningen (1998:32) om standarder för sändning av radio- och tv-

signaler, och

9. förordningen (2019:1256) om uppgifter för Myndigheten för press,

radio och tv vid förhandsprövning av tjänster hos public service-företagen.

Myndigheten har även tillsyn över verksamhet enligt 1 kap. 4 § yttrande-

frihetsgrundlagen om det finns utgivningsbevis för verksamheten.

3 § Myndigheten ska också

1. följa och analysera utvecklingen inom medieområdet och sprida kun-

skap om den till allmänheten,

2. publicera statistik och annan information om ägande- och bransch-

struktur, teknik, innehåll och ekonomiska förhållanden inom medieområdet,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av
vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhanda-
hållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster), i lydelsen
enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1808.

SFS

2020:879

Publicerad
den

3 november 2020

background image

2

SFS

3. årligen rapportera till regeringen om den ekonomiska utvecklingen av

och förutsättningarna för tidningsdistributionen och övriga väsentliga för-
ändringar inom dagspressen,

4. sprida information om gällande regler och beslut av större vikt eller

principiell betydelse till berörda aktörer och till allmänheten,

5. upprätta och föra register över utgivare som har anmälts enligt lagen

(1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefri-
hetsgrundlagens område, och

6. medverka till samreglering när det gäller frågor om sådana lämpliga

åtgärder som leverantörer av videodelningsplattformar ska vidta enligt
radio- och tv-lagen (2010:696).

4 § Myndigheten är nationell tillsynsmyndighet enligt artikel 30 i Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om sam-
ordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och
andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster
(direktiv om audiovisuella medietjänster), i lydelsen enligt Europaparlamen-
tets och rådets direktiv (EU) 2018/1808.

Myndigheten ska delta i den europeiska gruppen av regleringsmyndig-

heter för audiovisuella medietjänsters (Ergas) arbete.

5 § Myndigheten ska ha ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i sin
verksamhet.

Samverkan
6 §
Myndigheten ska inför beslut om tillstånd att sända tv, sökbar text-tv
och kommersiell radio samråda med Konkurrensverket och Post- och tele-
styrelsen i konkurrensfrågor. Myndigheten ska även samråda med Post- och
telestyrelsen i frågor om sändningsstandarder.

7 § Myndigheten ska samverka med Myndigheten för tillgängliga medier
och Statens medieråd när det gäller uppgiften att följa och analysera utveck-
lingen inom medieområdet.

Myndigheten ska i frågor om ägande- och branschstruktur även samarbeta

med Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning
(Nordicom) vid Göteborgs universitet.

8 § Myndigheten ska i frågor om lämpliga åtgärder som leverantörer av
videodelningsplattformar ska vidta enligt radio- och tv-lagen (2010:696)
samråda med

1. Konsumentverket när det gäller åtgärder kopplade till audiovisuella

kommersiella meddelanden, och

2. Statens medieråd när det gäller åtgärder till skydd av barn och åtgärder

som handlar om medie- och informationskunnighet.

9 § Myndigheten ska medverka till informationsutbyte med andra behö-
riga tillsynsmyndigheter i enlighet med artikel 30a i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2010/13/EU, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv (EU) 2018/1808.

10 § Internationellt utbyte och erfarenhetsutbyte med andra svenska myn-
digheter ska också finnas i myndighetens verksamhet.

2020:879

background image

3

SFS

Ledning
11 §
Myndigheten leds av en myndighetschef.

12 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst fem
ledamöter.

Granskningsnämnden för radio och tv
13 §
Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns gransk-
ningsnämnden för radio och tv. Nämnden har den sammansättning, besluts-
förhet och de uppgifter och som framgår av radio- och tv-lagen (2010:696)
och av denna förordning.

14 § Granskningsnämnden för radio och tv granskar program efter anmä-
lan eller på initiativ av myndigheten.

15 § Granskningen efter anmälan ska främst avse de anmälningar vars
prövning bidrar till effektiv kontroll och en god efterlevnad av radio- och tv-
lagen (2010:696) och de programrelaterade villkor som kan gälla för
tjänsterna.

Granskningsnämnden för radio och tv ska alltid pröva anmälningar som

berör en enskilds personliga intressen, liknande intressen för företag eller
frågor av principiell betydelse.

16 § Med granskningsärende avses i denna förordning ett ärende i vilket
granskningsnämnden för radio och tv prövar om den som ansvarar för sänd-
ningen eller tillhandahållandet har fullgjort sina skyldigheter enligt radio-
och tv-lagen (2010:696) eller de programrelaterade villkor som kan gälla för
tjänsten.

17 § Om en anmälan har kommit in till myndigheten senare än tre månader
efter det att programmet sändes, ska granskningsnämnden för radio och tv
endast granska programmet om det finns särskilda skäl.

18 § Granskningsnämnden för radio och tv får endast pröva frågor om
intrång i en enskilds privatliv om den enskilde skriftligen medger det.

19 § Granskningsnämnden för radio och tv får begära in yttranden i gransk-
ningsärenden.

20 § En underrättelse om ett beslut i ett granskningsärende ska lämnas till
den som har ansvar för sändningen eller tillhandahållandet.

21 § Myndigheten får i arbetsordningen meddela föreskrifter om eller i
enskilda fall besluta att granskningsärenden som prövas av ordföranden eller
en vice ordförande får avgöras utan föredragning.

22 § Granskningsnämnden för radio och tv bedömer årligen i efterhand,
utifrån redovisningar från Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och
Sveriges Utbildningsradio AB, om bolagen har uppfyllt sina uppdrag enligt
villkor i sändningstillstånden, medelsvillkoren och andra beslut av reger-
ingen som meddelats med stöd av radio- och tv-lagen (2010:696).

23 § Granskningsnämnden för radio och tv ansvarar för sina beslut.

2020:879

background image

4

SFS

Granskningsnämnden för radio och tv ansvarar för sin verksamhet inför

myndighetens ledning.

24 § Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att gransknings-
nämnden för radio och tv tilldelas resurser för sin verksamhet och för att
verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt och redovisas på ett
tillförlitligt sätt.

Mediestödsnämnden
25 §
Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns medie-
stödsnämnden. Mediestödsnämnden har de uppgifter som framgår av
presstödsförordningen (1990:524), mediestödsförordningen (2018:2053) och
förordningen (2020:716) om statligt stöd för utgivning av tryckta allmänna
nyhetstidningar med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19.

26 § Mediestödsnämnden består av en ordförande, en vice ordförande och
högst tolv andra ledamöter. Ordföranden och vice ordföranden ska vara eller
ha varit ordinarie domare.

Mediestödsnämnden är beslutsför när ordföranden och minst hälften av

de andra ledamöterna är närvarande.

Om ett ärende är så brådskande att mediestödsnämnden inte hinner sam-

manträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom kontakter mellan
ordföranden och de andra ledamöterna. Om inte heller detta hinns med eller
är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut ska
anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

27 § Mediestödsnämnden ansvarar för sina beslut.

Mediestödsnämnden ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens

ledning.

28 § Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att mediestöds-
nämnden tilldelas resurser för sin verksamhet och för att verksamheten
bedrivs författningsenligt och effektivt och redovisas på ett tillförlitligt sätt.

Anställningar och uppdrag
29 §
Generaldirektören är myndighetschef.

Myndighetschefen anställs för en period om sex år, om inte särskilda skäl

föranleder en kortare period. Anställningen får förlängas.

30 § Regeringen utser för en bestämd tid ordförande, vice ordförande samt
andra ledamöter och ersättare i granskningsnämnden för radio och tv.

Nämndens ledamöter ska utses för en period om fyra år, om inte särskilda

skäl föranleder en kortare period. För att samtliga ledamöter inte ska utses
vid samma tillfälle ska minst tre och högst fyra av ledamöterna utses vart-
annat år.

Om en ledamot slutar innan förordnandet löper ut ska en ny ledamot utses

för den tid som återstår av den entledigade ledamotens förordnande.

Nämndens ledamöter och ersättare får omförordnas.

31 § Regeringen utser för en bestämd tid ordförande, vice ordförande samt
andra ledamöter i mediestödsnämnden.

2020:879

background image

5

SFS

Avgifter
32 §
Myndigheten disponerar avgifter som tas ut enligt förordningen
(2002:916) om avgifter i vissa yttrandefrihetsärenden. Avgifterna ska täcka
de direkta utgifterna för verksamheten när det gäller utgivningsbevis.

33 § Myndigheten disponerar avgifter som tas ut enligt 4 kap. 17 § och
13 kap. 25 § radio- och tv-lagen (2010:696).

Undantag från myndighetsförordningen
34 §
Myndigheten ska inte tillämpa 29 § myndighetsförordningen
(2007:515) i fråga om ärenden som beslutas av granskningsnämnden för
radio och tv.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2020.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2010:1062) med instruk-

tion för Myndigheten för press, radio och tv.

3. Bestämmelsen i 30 § andra stycket tillämpas första gången vid förord-

nanden av ledamöter i granskningsnämnden för radio och tv under 2022.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén

(Kulturdepartementet)

2020:879