SFS 2020:881 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

SFS2020-881.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Utfärdad den 29 oktober 2020

Regeringen föreskriver i fråga om högskoleförordningen (1993:100)1

dels att 7 kap. 8 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 7 kap. 9 b §, av följande lydelse.

7 kap.
8 §
2 De krav på särskild behörighet som ställs ska vara helt nödvändiga
för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse

1. kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolan eller motsvarande

kunskaper,

2. godkänt resultat på ett konstnärligt prov för en utbildning som leder till

en konstnärlig examen,

3. lämplighet enligt vad som anges i 9 b §, och
4. andra villkor enligt vad som anges i 11 § första stycket 2.
Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk ut-

bildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet
har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

9 b § När det gäller utbildningsprogram som börjar på grundnivå och som
leder till en förskollärar-, grundlärar- eller ämneslärarexamen får en hög-
skola meddela föreskrifter som innebär att det för särskild behörighet till
utbildningsprogrammet ställs krav på att den sökande är lämplig för utbild-
ningen. Kraven ska avse den sökandes förmåga att tillgodogöra sig sådana
utbildningsmoment som har en direkt anknytning till den kommande
yrkesutövningen som förskollärare eller lärare. Kraven ska gälla utöver de
andra krav på särskild behörighet som enligt 8 och 9 §§ ställs för tillträde till
utbildningsprogrammet.

1. Denna förordning träder i kraft den 30 november 2020.
2. Förordningen tillämpas första gången vid antagning till utbildning som

börjar efter den 1 augusti 2021.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1998:1003.
2 Senaste lydelse 2018:1503.

SFS

2020:881

Publicerad
den

3 november 2020