SFS 2020:882 Lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

SFS2020-882.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Utfärdad den 29 oktober 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2003:778) om skydd
mot olyckor2

dels att 2 kap. 3 § och 3 kap. 12 § ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 5 §, 3 kap. 3, 8, 10, 15 och 16 §§, 4 kap. 10 §, 5 kap. 1, 2

och 4 §§ och 10 kap. 5 och 6 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas åtta nya paragrafer, 1 kap. 3 a §, 3 kap. 8 a, 16 a

och 16 b §§, 5 kap. 1 a, 1 b och 2 a §§ och 6 kap. 8 a §, och närmast före
3 kap. 8 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.
3 a §
Förebyggande verksamhet som staten och kommunerna ansvarar för
enligt denna lag ska planeras och organiseras så att den effektivt bidrar till
att förebygga bränder och andra olyckor samt förhindra eller begränsa ska-
dor till följd av bränder och andra olyckor. Särskild vikt ska läggas vid att
förhindra människors död och andra allvarliga skador.

5 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska på nationell nivå
främja att denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen
följs.

Myndigheten ska också samordna kommunerna på nationell nivå och

stödja dem med råd och information i deras verksamhet enligt denna lag.

3 kap.
3 §
En kommun ska ha ett handlingsprogram för förebyggande verksam-
het. I programmet ska kommunen ange

1. målen för verksamheten,
2. de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till rädd-

ningsinsatser, och

3. hur verksamheten är ordnad och hur den planeras.
Innan kommunen antar ett handlingsprogram eller beslutar om betydande

förändringar i programmet ska den samråda med de myndigheter som sär-
skilt berörs av förändringarna.

1 Prop. 2019/20:176, bet. 2020/21:FöU3, rskr. 2020/21:22.
2 Senaste lydelse av 3 kap. 12 § 2017:745.

SFS

2020:882

Publicerad
den

3 november 2020

background image

SFS

2

8 § En kommun ska ha ett handlingsprogram för räddningstjänst. I pro-
grammet ska kommunen ange

1. målen för verksamheten,
2. de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till rädd-

ningsinsatser, och

3. förmågan att
a) genomföra räddningsinsatser för varje typ av sådan olycka,
b) genomföra flera samtidiga räddningsinsatser,
c) genomföra omfattande räddningsinsatser, och
d) utöva ledning i räddningstjänsten.
Kommunen ska i programmet ange vilka resurser som finns för att upp-

rätthålla förmågan. Förmågan ska redovisas för förhållandena såväl i fred
som under höjd beredskap.

Innan kommunen antar ett handlingsprogram eller beslutar om betydande

förändringar i programmet ska den samråda med de myndigheter som sär-
skilt berörs av förändringarna.

Inledande av räddningsinsats


8 a § Räddningschefen beslutar om huruvida en räddningsinsats ska in-
ledas.

Om en räddningsinsats ska inledas ska räddningschefen utse en rädd-

ningsledare som leder insatsen.

10 § När en räddningsinsats är avslutad ska kommunen se till att olyckan
undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycks-
förloppet och hur insatsen har genomförts.

Den som utför en sådan undersökning har rätt att få tillträde till olycks-

platsen. Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs.

Efter avslutad undersökning ska kommunen skicka en undersöknings-

rapport till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vad undersökningsrapporten ska innehålla.

15 § Den personal som ingår i en kommuns organisation för räddnings-
tjänst ska vara anställd i egen eller annan kommun eller i ett kommunalför-
bund. Kommunen får överlåta åt någon annan att vidta inledande begränsade
åtgärder vid räddningsinsatser eller vidta räddningsinsatser som kräver sär-
skild kompetens.

I organisationen för räddningstjänst kan också ett räddningsvärn ingå. Ett

räddningsvärn består av personal som uttagits med tjänsteplikt.

Om en särskild enhet för insatser har organiserats vid en anläggning i kom-

munen, får kommunen träffa avtal med ägaren eller nyttjanderättshavaren till
anläggningen om att enheten ska ingå i kommunens organisation för rädd-
ningstjänst. En sådan enhets räddningsinsatser är att anse som kommunal
räddningstjänst enligt denna lag också när insatserna görs inom den egna
anläggningen.

16 §
I en kommun ska det finnas en räddningschef. Räddningschefen ska
ansvara för att räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad.

Räddningschefen får uppdra åt någon som är behörig att vara räddnings-

ledare att fatta beslut som enligt denna lag ska fattas av räddningschefen
eller räddningsledaren.

2020:882

background image

SFS

3

Om inte något annat anges i uppdraget får den som har fått ett sådant

uppdrag i sin tur uppdra åt någon annan som är behörig att vara räddnings-
ledare att fatta beslut enligt denna lag.

Ett uppdrag enligt andra och tredje styckena får endast ges till den som är

anställd i en kommun eller ett kommunalförbund. Beslut om att ge ett upp-
drag ska dokumenteras skriftligt.

16 a § Om en räddningsinsats berör mer än en kommuns område ska rädd-
ningsledarna i de berörda kommunerna besluta vilken kommun som ska
ansvara för ledning av räddningsinsatsen. Om räddningsledarna inte kan
komma överens ska beslutet fattas av den eller de länsstyrelser som berörs.

16 b § Kommunen ska ha ett ledningssystem för räddningstjänsten, där en
övergripande ledning ständigt ska upprätthållas. Om flera kommuner sam-
verkar för att åstadkomma en övergripande ledning ska den utövas gemen-
samt för kommunerna.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om kommunens ledningssystem och om märkning av persona-
lens arbetskläder, fordon och annan utrustning.

4 kap.


10 § Regeringen får föreskriva eller i särskilda fall besluta att en läns-
styrelse eller en annan statlig myndighet får ta över ansvaret för rädd-
ningstjänsten i en eller flera kommuner som berörs av en räddningsinsats,
om insatsen är särskilt omfattande eller det finns andra synnerliga skäl. Om
en myndighet har tagit över ansvaret utses räddningsledaren av myn-
digheten.

I fråga om sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk

anläggning får regeringen föreskriva eller i särskilda fall besluta att en
länsstyrelse ska ta över ansvaret för saneringen inom flera län eller att någon
annan statlig myndighet ska ta över ansvaret inom ett eller flera län.

5 kap.


1 §3 Kommunen ska ha tillsyn över att enskilda följer denna lag och
föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om hur tillsynen ska planeras och utföras.

1 a § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ha tillsyn över
att kommunerna följer denna lag och föreskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen. Länsstyrelserna ska på begäran lämna information om
lokala och regionala förhållanden.

1 b §
Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha tillsyn över statlig
räddningstjänst.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i andra fall ha tillsyn

över att statliga myndigheter följer denna lag och föreskrifter som har
meddelats i anslutning till lagen.


3 Senaste lydelse 2008:1405.

2020:882

background image

SFS

4

2 § Kommunen har rätt att få tillträde till byggnader, lokaler och andra
anläggningar för tillsyn. Kommunen har också rätt att få de upplysningar
och handlingar som behövs för tillsynen.

Kommunen får meddela de förelägganden som behövs i enskilda fall för

att denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska
följas.

Ett beslut om föreläggande får förenas med vite. Om någon inte vidtar en

åtgärd som denne är skyldig att vidta enligt kommunens föreläggande, får
kommunen vidta åtgärden på dennes bekostnad.

2 a § Statliga tillsynsmyndigheter har rätt att av den som tillsynen avser få
de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

Om en kommun inte fullgör sina skyldigheter enligt denna lag eller före-

skrifter som har meddelats i anslutning till lagen, får Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap förelägga kommunen att åtgärda bristerna.

4 § Kommunen får föreskriva att en avgift ska betalas för tillsyn som för-
anletts av bestämmelserna i 2 kap. 2 §.

6 kap.


8 a § Om det vid omfattande kommunala räddningsinsatser finns ett kon-
kurrerande behov av förstärkningsresurser får Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap, på begäran av en eller flera räddningschefer, prioritera
och fördela tillgängliga resurser.

Myndigheten får begära att statliga myndigheter och kommuner ska

lämna upplysningar om vilka resurser de har tillgängliga och att de ska delta
i räddningsinsatsen med dessa. En statlig myndighet eller en kommun är
skyldig att delta endast om det inte allvarligt hindrar myndighetens eller
kommunens vanliga verksamhet.

10 kap.


5 § Ett beslut av en räddningsledare eller av den som har fått i uppdrag att
fatta beslut enligt 3 kap. 16 § om fullgörande av tjänsteplikt enligt 6 kap. 1 §
eller om ingrepp i annans rätt enligt 6 kap. 2 § får överklagas till läns-
styrelsen. I övrigt får räddningschefens eller räddningsledarens beslut enligt
denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen inte över-
klagas. Detsamma gäller övriga beslut av den som fått i uppdrag att fatta
beslut enligt 3 kap. 16 §.

Ett beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med

stöd av lagen får, om det har fattats av en kommunal nämnd eller av någon
som handlat på en kommuns vägnar, överklagas till länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

6 §4 En statlig tillsynsmyndighets beslut får överklagas till allmän förvalt-
ningsdomstol. Detsamma gäller en statlig myndighets beslut enligt 6 kap. 2
och 5 §§ eller 7 kap. Beslut av en statlig myndighet enligt 7 kap. 1 § får dock
inte överklagas.

Om en kommun överklagar ett beslut enligt 5 kap. 2 a § eller 7 kap. 2 eller

3 §, ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vara kommunens
motpart sedan handlingarna i ärendet har överlämnats till domstolen.


4 Senaste lydelse 2008:1405.

2020:882

background image

SFS

5

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. En kommun behöver inte anta handlingsprogram enligt 3 kap. 3 och

8 §§ i den nya lydelsen förrän den 1 januari 2022. Till dess att nya handlings-
program har antagits gäller äldre handlingsprogram.

3. En kommun behöver inte uppfylla kraven i den nya 3 kap. 16 b § första

stycket förrän den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Maria Lindeberg

(Justitiedepartementet)

2020:882