SFS 2020:883 Förordning om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

SFS2020-883.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot

olyckor

Utfärdad den 29 oktober 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2003:789) om skydd mot
olyckor1

dels att 2 kap. 1 och 2 §§ och 3 kap. 5 § ska upphöra att gälla,
dels att 3 kap. 3, 4 och 9 §§ och 4 kap. 33 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 3 kap. 8 a och 8 b §§ och

5 kap. 2 a §, och närmast före 3 kap. 8 a och 8 b §§ nya rubriker av följande
lydelse.

3 kap.
3 §
De handlingsprogram som avses i 3 kap. 3 och 8 §§ lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor ska innehålla uppgifter om samverkan med andra
kommuner och med statliga myndigheter och enskilda.

I de handlingsprogram som avses i 3 kap. 8 § samma lag ska en kommun

i förekommande fall lämna uppgift om hamnar och deras gränser i vatten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela närmare före-

skrifter om vad de handlingsprogram som avses i 3 kap. 3 och 8 §§ samma
lag ska innehålla och hur de ska struktureras.

4 §2 När en kommun antar eller ändrar ett handlingsprogram ska handl-
ingsprogrammet skickas till länsstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap och till dem som har deltagit i samråd enligt 3 kap. 3 och 8 §§
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Sammanställning av undersökningsrapporter
8 a §
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska sammanställa de
undersökningsrapporter som kommunerna skickar till myndigheten enligt
3 kap. 10 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Myndigheten får meddela föreskrifter om vad undersökningsrapporterna

ska innehålla och hur de ska skickas till myndigheten.

1 Senaste lydelse av

2 kap. 1 § 2011:565

2 kap. 2 § 2008:1220

3 kap. 5 § 2008:1220.
2 Senaste lydelse 2008:1220.

SFS

2020:883

Publicerad
den

3 november 2020

background image

SFS

2020:883

2

Ledning av räddningstjänsten
8 b §
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela före-
skrifter om kommunens ledningssystem för räddningstjänst samt om märk-
ning av personalens arbetskläder, fordon och annan utrustning.

9 §3 Behörig att vara räddningschef eller räddningsledare i kommunal
räddningstjänst är den som genomgått särskild utbildning hos Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap eller hos Statens räddningsverk.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter

om vilken utbildning som ska krävas för sådan behörighet.

4 kap.
33 §
Länsstyrelsen får ta över ansvaret för kommunal räddningstjänst
enligt 4 kap. 10 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Om en rädd-
ningsinsats även innefattar statlig räddningstjänst ska länsstyrelsen ansvara
för att räddningsinsatserna samordnas.

Om flera län berörs av en räddningsinsats får länsstyrelserna komma över-

ens om vilken länsstyrelse som ska ta över ansvaret för räddningstjänsten i
kommunerna. Om en räddningsinsats även innefattar statlig räddningstjänst,
ska länsstyrelserna komma överens om vilken länsstyrelse som ska ansvara
för att räddningsinsatserna samordnas.

5 kap.
2 a §
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela före-
skrifter om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt 5 kap.
1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2008:1220.