SFS 2020:885 Förordning om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

SFS2020-885.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion

för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Utfärdad den 29 oktober 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:1002) med instruk-
tion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

dels att 1, 7�9 och 21 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 7 a, 13 a och 18 e §§, av

följande lydelse.

1 §1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ansvar för frågor
om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning
inte någon annan myndighet har ansvaret. Ansvaret avser åtgärder före,
under och efter en olycka, kris, krig eller krigsfara.

Myndigheten ska
1. utveckla och stödja arbetet med civilt försvar,
2. utveckla och stödja samhällets beredskap mot olyckor och kriser och

vara pådrivande i arbetet med förebyggande och sårbarhetsreducerande
åtgärder,

3. arbeta med och verka för samordning mellan berörda samhällsaktörer

för att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig och
krigsfara,

4. samordna kommunerna på nationell nivå och stödja dem med råd och

information i deras verksamhet enligt lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor samt utföra tillsyn enligt samma lag,

5. bidra till att minska konsekvenser av olyckor, kriser, krig och krigsfara,
6. följa upp och utvärdera samhällets arbete med krisberedskap och civilt

försvar,

7. se till att utbildning och övningar kommer till stånd inom myndighetens

ansvarsområde, och

8. företräda det civila försvaret på central nivå i frågor som har betydelse

för avvägningen mellan civila och militära behov av samhällets resurser om
inte något annat följer av annan författning.

7 §2 Myndigheten ska stödja berörda myndigheters samordning av åtgär-
der vid en kris eller vid höjd beredskap. Myndigheten ska se till att berörda
aktörer under sådana förhållanden, när det gäller krishantering och civilt
försvar, får tillfälle att

1. samordna åtgärder,
2. samordna information till allmänhet och medier,

1 Senaste lydelse 2018:1518.

2 Senaste lydelse 2018:1518.

SFS

2020:885

Publicerad
den

3 november 2020

background image

SFS

2020:885

2

3. effektivt använda samhällets samlade resurser och internationella för-

stärkningsresurser, och

4. samordna stödet till centrala, regionala och lokala organ i fråga om

information och lägesbilder.

Myndigheten ska ha förmåga att bistå Regeringskansliet med underlag

och information i samband med allvarliga olyckor och kriser. Denna för-
måga ska också finnas under höjd beredskap.

7 a § Myndigheten ska utifrån en nationell riskbild upprätthålla beredskap
med stödresurser för att kunna bistå i samband med allvarliga olyckor och
kriser och vid höjd beredskap.

Myndigheten ska även kunna prioritera och fördela tillgängliga förstärk-

ningsresurser enligt 6 kap. 8 a § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

8 §3 Myndigheten ska kunna medverka med insatser i Sveriges interna-
tionella humanitära verksamhet och får delta i räddnings- och katastrof-
insatser vid katastrofer i andra länder som kräver omedelbara åtgärder. Myn-
digheten ska även kunna stödja biståndsinsatser som avser humanitär
minhantering, stärkande av katastrofberedskap och tidig återuppbyggnad
efter katastrofer. Vidare ska myndigheten i samverkan med andra berörda
myndigheter och organisationer förbereda så att myndigheten, i en situation
då många svenska medborgare eller personer med hemvist i Sverige drabbas
av en allvarlig olycka eller katastrof utanför Sverige, med kort varsel i ett
inledande skede kan stödja utlandsmyndigheter och de nödställda.

Myndigheten får besluta om insatser enligt första stycket endast under

förutsättning att insatserna finansieras av någon annan än myndigheten.
Myndigheten ska före beslut om insats informera Regeringskansliet (Justitie-
departementet) om de åtgärder myndigheten avser att vidta. Vid insatser som
rör bistånd ska myndigheten dessutom samråda med Styrelsen för internatio-
nellt utvecklingssamarbete (Sida).

Myndigheten ska på regeringens uppdrag kunna stödja internationella

insatser inom civil krishantering och fredsfrämjande.

9 §4 Myndigheten ska i förhållande till Europeiska kommissionen vara
Sveriges kontaktpunkt och behörig myndighet för tillämpningen av Europa-
parlamentets och rådets beslut 1313/2013/EU av den 17 december 2013
samt Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2019/420 av den 13 mars
2019 om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism
för unionen. Myndigheten ska ansvara för de uppgifter som Sverige har och
ska samordna det nationella arbetet med att bygga upp och upprätthålla en
insatsberedskap enligt beslutet, med undantag för att fastställa moduler och
annan insatskapacitet som Sverige ställer till förfogande för den europeiska
insatskapaciteten vid nödsituationer.

Myndigheten får, i förhållande till de länder som deltar i samarbetet inom

ramen för Europaparlamentets och rådets beslut

1. begära bistånd som rör räddningstjänst,
2. begära bistånd som rör annat än räddningstjänst om biståndet finan-

sieras av någon annan än myndigheten, eller

3. lämna bistånd, om biståndet finansieras av någon annan än myndig-

heten.

3 Senaste lydelse 2014:1555.

4 Senaste lydelse 2014:1555.

background image

SFS

2020:885

3

Innan myndigheten beslutar om en insats enligt andra stycket ska myn-

digheten informera Regeringskansliet (Justitiedepartementet) om de åtgär-
der som myndigheten avser att vidta.

När det gäller miljöräddningstjänst till sjöss är det enligt 12 § förord-

ningen (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen i stället Kust-
bevakningen som ska begära bistånd från och lämna bistånd till de länder
som deltar i samarbetet inom ramen för beslutet.

13 a § Myndigheten ska stödja kommunerna i deras arbete med jämställd-
het och mångfald i kommunernas organisationer för utförande av uppgif-
terna enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

18 e § Myndigheten ska stödja kommunerna i deras arbete med personal-
försörjningen av deltidsanställda brandmän.

21 § Inom myndigheten finns en nämnd som ska pröva de frågor om
disciplinära åtgärder och avskiljande som regleras i förordningen (2003:477)
om utbildning i skydd mot olyckor.

Nämnden består av myndighetschefen, chefen för den enhet som berörs,

en företrädare för de anställda lärarna vid myndigheten samt rättschefen. De
studerande har rätt att vara representerade i nämnden med en ledamot. Den
ledamot som företräder lärarna ska utses och entledigas av den arbetstagar-
organisation som är den största med hänsyn till antalet medlemmar bland
den personalkategorin. Ledamoten ska utses för två år. Den ledamot som
representerar de studerande ska utses för ett år.

Myndighetschefen är nämndens ordförande. Nämnden är beslutsför när

ordföranden och minst tre andra ledamöter, varav rättschefen ska vara en, är
närvarande.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)