SFS 2020:886 Förordning om ändring i passförordningen (1979:664)

SFS2020-886.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i passförordningen (1979:664)

Utfärdad den 29 oktober 2020

Regeringen föreskriver att 30 § passförordningen (1979:664) ska ha följande
lydelse.

30 §1 För prövning av ansökan enligt denna förordning ska den sökande
betala en ansökningsavgift enligt följande:

�rendeslag

Ansökningsavgift

Vanligt pass

400 kronor

Provisoriskt pass

980 kronor

Extra pass

400 kronor

Tjänstepass eller diplomatpass för andra än anställda
i Regeringskansliet och vid Styrelsen för
internationellt utvecklingssamarbete (Sida) samt
deras familjemedlemmar

2 300 kronor

För prövning av ansökan gäller i övrigt bestämmelserna i 11�14 §§

avgiftsförordningen (1992:191).

För pass som utfärdas vid passmyndighet utom riket tas avgift ut enligt

förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna.

För prövning av ansökan om provisoriskt pass med stöd av 7 a § andra

stycket passlagen (1978:302) ska ingen ansökningsavgift tas ut.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2020:488.

SFS

2020:886

Publicerad
den

3 november 2020