SFS 2020:889 Förordning om ändring i vägtrafikförordningen (1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap

SFS2020-889.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i vägtrafikförordningen (1995:137) för den

kommunala organisationen för räddningstjänst under

utbildning och höjd beredskap

Utfärdad den 29 oktober 2020

Regeringen föreskriver att 9 § vägtrafikförordningen (1995:137) för den
kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd
beredskap1 ska ha följande lydelse.

9 §2 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får efter att ha hört
Transportstyrelsen meddela föreskrifter om att fordon som används vid
räddningsinsatser under höjd beredskap eller utbildning får

1. föras med högre vikt än den totalvikt som är tillåten enligt 4 kap. 4 §

trafikförordningen (1998:1276), och

2. föras på en väg som inte är enskild med högre axeltryck, boggitryck,

trippelaxeltryck eller bruttovikt än som är tillåtet enligt 4 kap. 11�14 §§
trafikförordningen eller enligt lokala trafikföreskrifter.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får också efter att ha hört

Transportstyrelsen meddela föreskrifter om att det till ett motordrivet fordon
får kopplas fler fordon eller fordon med högre bruttovikt eller högre släp-
vagnsvikt än vad som är tillåtet enligt 4 kap. 2 § trafikförordningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:797.
2 Senaste lydelse 2008:1119.

SFS

2020:889

Publicerad
den

6 november 2020