SFS 2020:890 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

SFS2020-890.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Utfärdad den 29 oktober 2020

Regeringen föreskriver att 4 kap. 4 § och 14 kap. 15 § trafikförordningen
(1998:1276) ska ha följande lydelse.

4 kap

.

4 § Vid färd får totalvikten för ett motordrivet fordon eller för ett därtill
kopplat fordon inte överskridas.

14 kap.
15 §
En polisman ska hindra fortsatt färd som sker i strid mot denna
förordning eller mot föreskrift som har meddelats med stöd av den, om den
fortsatta färden medför påtaglig fara för trafiksäkerheten eller någon annan
väsentlig olägenhet.

En polisman ska också hindra fortsatt färd om
1. totalvikten för ett fordon överskridits med mer än 10 procent,
2. det tillåtna axel-, boggi-, eller trippelaxeltrycket överskridits med mer

än 10 procent, eller

3. bruttovikten för ett fordon eller den sammanlagda bruttovikten för ett

fordonståg överskridits med mer än 10 procent, såvida inte särskilda skäl
föranleder annat.

Det som sägs i andra stycket 3 gäller oavsett om överlasten beror på lasten

eller antalet passagerare.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

SFS

2020:890

Publicerad
den

6 november 2020