SFS 2020:891 Förordning om ändring i vägtrafikdataförordningen (2019:382)

SFS2020-891.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i vägtrafikdataförordningen (2019:382)

Utfärdad den 22 oktober 2020

Regeringen föreskriver att 1 kap. 2 § och bilaga 1 till vägtrafikdataförord-
ningen (2019:382) ska ha följande lydelse.

1 kap.
2 §
Denna förordning är meddelad med stöd av

� 2 kap. 22 § vägtrafikdatalagen (2019:369) i fråga om 2 kap. 3 och 4 §§

och 8 kap. 1 § första stycket 3 och 4, och

� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

SFS

2020:891

Publicerad
den

6 november 2020

background image

2

SFS

2020:891

Bilaga 1. Fordon

Följande uppgifter som rör fordon ska föras in i vägtrafikregistret:

2.3 Allmänt
Avgifter

� vägavgift enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
� övriga avgifter som rör fordon

Avregistrering

Avställning

Besiktningsskyldighet

Beslag

Beslut om ianspråktagande av fordon enligt lagen (2014:447) om rätt att ta
fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter

Efterlysning

Föreläggande om besiktning med angivande av senaste datum för
föreläggandet

Försäkring

� företag
� datum för tecknande
� försäkring saknas

Högsta totalvikten på ett släpfordon för att det ska få dras av en bil som
framförs av förare med körkortsbehörighet B

Importör som för in motorfordon för yrkesmässig försäljning till
återförsäljare och vars verksamhet har större omfattning eller sådan importör
för vilken Transportstyrelsen enligt 15 kap. 1 § 3 eller 7 § 4 förordningen
(2019:383) om fordons registrering och användning har föreskrivit eller i det
enskilda fallet medgett att bestämmelserna i förordningen ska gälla

Innehav av fordon på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt

Innehav av fordon med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år

Körförbud

Påställning

Registrering

� datum för registrering i Sverige
� datum för första registrering av ett importerat fordon oavsett första

registreringsland

Registreringsbevis med kontrollnummer

background image

3

SFS

2020:891

Registreringsskylt

� ersättningsskylt
� stulen skylt
� omhändertagen skylt

Skatter

� fordonsskatt
� saluvagnsskatt
� skattebefrielse enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i

vissa fall

Tillstånd enligt lagen (2016:1122) om skydd för vissa polisiära kännetecken
på motorfordon

Tillverkare av motorfordon som yrkesmässigt tillverkas inom landet

Uppgift om att ett fordon har sålts exekutivt av Kronofogdemyndigheten,
datum för överlåtelsen och uppgift om att det aktuella fordonet inte får tas i
anspråk för fordonsrelaterade skulder som uppkommit före eller samma dag
som överlåtelsen

Uttagning för användning inom totalförsvaret

3.3 Allmänt (anges med datum för åtgärden)
Användningsförbud

Belopp

Den kommun inom vilken anmärkningen har utfärdats

Erinran

Kod för ansvarig kronofogdemyndighet

Rättelsemeddelande

Undanröjande

Utfärdande

�&läggande

�&terbetalning

�rendenummer

�verlämnande till Kronofogdemyndigheten