SFS 2020:892 Förordning om ändring i förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning

SFS2020-892.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2019:383) om fordons

registrering och användning

Utfärdad den 22 oktober 2020

Regeringen föreskriver att 3 kap. 15 § och 10 kap. 7 § förordningen
(2019:383) om fordons registrering och användning ska ha följande lydelse.

3 kap.
15 §
Ersättningsskyltar eller provisoriska registreringsskyltar får inte
lämnas ut för ett fordon om användningsförbud råder för det enligt 11 §
lagen (1976:206) om felparkeringsavgift, 25 § lagen (1997:1137) om
vägavgift för vissa tunga fordon, 18 a § lagen (2004:629) om trängselskatt,
6 kap. 1 § vägtrafikskattelagen (2006:227), 8 § lagen (2006:228) med
särskilda bestämmelser om fordonsskatt eller 14 § lagen (2014:52) om
infrastrukturavgifter på väg. Detsamma gäller om fordonets registrerings-
skyltar har tagits om hand enligt 5 kap. 8 § taxitrafiklagen (2012:211) och
fordonet är anmält för användning i taxitrafik enligt den lagen.

Om fordonet är avställt får ersättningsskyltar eller provisoriska skyltar

lämnas ut endast om det hade fått ske om fordonet hade varit skatte- eller
avgiftspliktigt enligt nämnda lagar.

Om ett fordons registreringsskyltar har tagits om hand enligt 11 b § lagen

om felparkeringsavgift, 28 § lagen om vägavgift för vissa tunga fordon,
18 c § lagen om trängselskatt, 6 kap. 3 § vägtrafikskattelagen, 8 § lagen med
särskilda bestämmelser om fordonsskatt eller 16 § lagen om infrastruktur-
avgifter på väg, får efter ansökan ersättningsskyltar eller provisoriska
registreringsskyltar lämnas ut till fordonets ägare när det inte längre finns
något hinder mot det enligt någon av dessa lagar.

10 kap.
7 §
Ett fordon som har förts in till Sverige för att användas stadigvarande
här och som registreras efter en anmälan enligt 2 kap. 4 §, ska vara godkänt
vid en ursprungskontroll enligt 2 kap. 5 och 6 §§ innan en tillfällig registre-
ring meddelas.

I fråga om andra fordon än sådana som anges i första stycket får tillfällig

registrering vägras om fordonet är efterlyst eller om dess identitet är oklar
på grund av att lämnade uppgifter om tidigare registrering, fordons-
identifieringsnummer eller annan märkning för identifiering inte har kunnat
säkerställas vid en kontroll.

Tillfällig registrering ska inte meddelas om det finns ett användnings-

förbud för fordonet enligt 11 § lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,
25 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon, 18 a § lagen

SFS

2020:892

Publicerad
den

6 november 2020

background image

2

SFS

2020:892

(2004:629) om trängselskatt, 6 kap. 1 § vägtrafikskattelagen (2006:227), 8 §
lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt eller 14 §
lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)