SFS 2020:893 Förordning om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

SFS2020-893.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Utfärdad den 5 november 2020

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser om ekonomiskt stöd till
fysiska personer som bedriver näringsverksamhet (enskild näringsidkare)
och vars nettoomsättning har minskat i större omfattning till följd av
spridningen av sjukdomen covid-19.

2 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regerings-
formen.

Mottagare av stöd
3 §
Stöd enligt denna förordning får lämnas till en enskild näringsidkare
som vid tidpunkten för ansökan

1. bedriver sådan näringsverksamhet i Sverige som avses i 13 kap. 1 §

inkomstskattelagen (1999:1229), och

2. är godkänd för F-skatt enligt 9 kap. 1 § skatteförfarandelagen

(2011:1244).

Stödperioder
4 §
Stödperioder enligt denna förordning är

1. mars och april 2020,
2. maj 2020, och
3. juni och juli 2020.
En stödperiods motsvarande månad eller månader 2019 utgör stöd-

periodens referensperiod.

Förutsättningar för stöd
5 §
En enskild näringsidkare har efter ansökan rätt till omsättningsstöd för
stödperioden mars och april 2020 om den enskilda näringsidkarens
sammanlagda nettoomsättning för denna period understiger 70 procent av
den sammanlagda nettoomsättningen för referensperioden.

En enskild näringsidkare har efter ansökan rätt till omsättningsstöd för

stödperioden maj 2020 om den enskilda näringsidkarens sammanlagda
nettoomsättning för denna period understiger 60 procent av den samman-
lagda nettoomsättningen för referensperioden.

En enskild näringsidkare har efter ansökan rätt till omsättningsstöd för

stödperioden juni och juli 2020 om den enskilda näringsidkarens

SFS

2020:893

Publicerad
den

6 november 2020

background image

2

SFS

sammanlagda nettoomsättning för denna period understiger 50 procent av
den sammanlagda nettoomsättningen för referensperioden.

6 § Som förutsättning för stöd gäller även att

1. nedgången i nettoomsättning så gott som uteslutande är orsakad av

effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19,

2. den enskilda näringsidkarens nettoomsättning uppgick till minst

200 000 kronor under det räkenskapsår som avslutats den 31 december
2019,

3. stödet för stödperioden, beräknat enligt 10�12 §§, uppgår till minst

2 000 kronor per enskild näringsidkare för stödperioden mars och april
2020, 1 000 kronor för stödperioden maj 2020, och 2 000 kronor för stöd-
perioden juni och juli 2020,

4. den enskilda näringsidkaren under den eller de stödperioder som

ansökan avser inte varit berättigad till arbetslöshetsersättning enligt lagen
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, och

5. den enskilda näringsidkaren har gjort vad som skäligen kan krävas för

att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och
liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet ska beräknas
på.

Om räkenskapsåret som avses i första stycket 2 är längre eller kortare än

tolv månader, ska kravet på minsta nettoomsättning justeras i motsvarande
mån.

7 § Med nettoomsättning avses intäkter från sålda varor och utförda
tjänster som ingår i den enskilda näringsidkarens normala verksamhet med
avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt
knuten till omsättningen, under förutsättning att intäkterna är hänförliga till
en näringsverksamhet som bedrivs i Sverige. Intäkter från finansiella
instrument och valutahandel ingår dock inte i nettoomsättningen.

En intäkt ska anses hänförlig till den månad som den hade ansetts belöpa

sig på om varje kalendermånad hade utgjort ett separat räkenskapsår för den
enskilda näringsidkaren, med tillämpning av de redovisningsprinciper som
den enskilda näringsidkaren tillämpat för det räkenskapsår som avslutats den
31 december 2019.

Om nettoomsättningen för en stödperiod eller en referensperiod, vid en

beräkning enligt första och andra styckena, uppgår till ett negativt belopp
ska nettoomsättningen för den perioden anses vara noll kronor.

8 § Stöd får inte lämnas om den enskilda näringsidkaren vid tidpunkten
för ansökan

1. är försatt i konkurs, eller
2. har näringsförbud.

9 § Stöd får endast lämnas i enlighet med de villkor som anges i
Europeiska kommissionens förordningar om stöd av mindre betydelse.

Med förordningar om stöd av mindre betydelse avses i denna förordning
1. Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18

december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse,

2. Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18

december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom
jordbrukssektorn, och

2020:893

background image

3

SFS

3. Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 av den 27

juni 2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri-
och vattenbrukssektorn.

Vid beräkningen av det totala stöd som får lämnas till olika företag, eller

ett och samma företag, inom jordbrukssektorn ska de beloppsgränser som
anges i bilaga I samt artikel 3.2 i kommissionens förordning (EU) nr
1408/2013 tillämpas.

Stödets storlek
10 §
Stöd lämnas med 75 procent av skillnaden i nettoomsättning mellan
stödperiodens referensperiod och stödperioden.

11 § Stödet ska minskas med belopp som den enskilda näringsidkaren
fått i

1. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för

sådan förlorad omsättning som stödet beräknas på,

2. stöd som lämnats enligt förordningen (2020:237) om statligt stöd när

vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran om stödet lämnats för den
stödperiod ansökan avser, eller

3. stöd som lämnats enligt förordningen (2020:246) om statligt stöd för

kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av
spridningen av sjukdomen covid-19 om stödet lämnats för den stödperiod
ansökan avser.

Stödet ska även minskas med stödbelopp som den enskilda näringsidkaren

tagit emot för motsvarande stödperiod enligt förordningen (2020:552) om
omställningsstöd för mars och april 2020 eller enligt förordningen (2020:838)
om omställningsstöd för maj�juli 2020.

12 § Det sammanlagda stödet som lämnas enligt denna förordning får inte
överstiga 120 000 kronor.

Handläggning av stödärenden
13 §
Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av

1. Länsstyrelsen i Stockholms län om den enskilda näringsidkaren vid

ansökningstillfället är folkbokförd i Stockholms, Uppsala, Södermanlands,
Gotlands eller Västmanlands län,

2. Länsstyrelsen i �stergötlands län om den enskilda näringsidkaren vid

ansökningstillfället är folkbokförd i �stergötlands, Jönköpings eller Kalmar
län,

3. Länsstyrelsen i Skåne län om den enskilda näringsidkaren vid

ansökningstillfället är folkbokförd i Kronobergs, Blekinge eller Skåne län,

4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län om den enskilda näringsidkaren

vid ansökningstillfället är folkbokförd i Hallands eller Västra Götalands län,

5. Länsstyrelsen i Dalarnas län om den enskilda näringsidkaren vid

ansökningstillfället är folkbokförd i Värmlands, �rebro, Dalarnas eller
Gävleborgs län,

6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län om den enskilda näringsidkaren vid

ansökningstillfället är folkbokförd i Jämtlands eller Västernorrlands län, och

7. Länsstyrelsen i Norrbottens län om den enskilda näringsidkaren vid

ansökningstillfället är folkbokförd i Västerbottens eller Norrbottens län.

Om den enskilda näringsidkaren inte är folkbokförd i Sverige prövas

frågor om stöd enligt denna förordning av Länsstyrelsen i �stergötlands län.

2020:893

background image

4

SFS

Länsstyrelsen i �stergötlands län samordnar länsstyrelsernas arbete med

stödet.

14 § En ansökan om stöd ska innehålla följande uppgifter:

1. den enskilda näringsidkarens nettoomsättning under det räkenskapsår

som avslutats den 31 december 2019,

2. nedgången i den enskilda näringsidkarens nettoomsättning vid en jäm-

förelse mellan nettoomsättningen för stödperioden och nettoomsättningen
för referensperioden,

3. om nedgången i nettoomsättningen är orsakad av effekterna av sprid-

ningen av sjukdomen covid-19,

4. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för

sådan förlorad omsättning som stödet ska beräknas på,

5. stöd som lämnats enligt förordningen (2020:237) om statligt stöd när

vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran,

6. stöd som lämnats enligt förordningen (2020:246) om statligt stöd för

kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av
spridningen av sjukdomen covid-19,

7. om den enskilda näringsidkaren har ansökt om eller fått beslut om stöd

enligt förordningen (2020:552) om omställningsstöd för mars och april
2020,

8. om den enskilda näringsidkaren har för avsikt att söka, har ansökt om

eller fått beslut om stöd för den aktuella stödperioden enligt förordningen
(2020:838) om omställningsstöd för maj�juli 2020,

9. annat stöd som lämnats enligt kommissionens förordningar om stöd av

mindre betydelse som den enskilda näringsidkaren har fått under de två
föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret,

10. om den enskilda näringsidkaren är försatt i konkurs eller har

näringsförbud,

11. om den enskilda näringsidkaren under den eller de stödperioder som

ansökan avser varit berättigad till arbetslöshetsersättning enligt lagen
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, och

12. de övriga uppgifter som länsstyrelsen behöver för att kunna fatta

beslut om stöd.

Uppgifterna i en ansökan om omsättningsstöd ska lämnas på heder och

samvete.

15 § En ansökan om stöd ska lämnas på ett formulär som fastställs av
Boverket. Ansökan om stöd ska ha inkommit till den länsstyrelse som anges
i 13 § senast den 31 januari 2021.

16 § Till ansökan ska det bifogas ett utdrag ur bokföringen för det
räkenskapsår som avslutats den 31 december 2019. Till ansökan ska även
bifogas de ytterligare handlingar som anges i ansökningsformuläret.

17 § Den enskilda näringsidkaren ska på begäran av länsstyrelsen lämna
de ytterligare handlingar eller uppgifter som behövs för prövningen.

18 § En enskild näringsidkare som har ansökt om stöd enligt denna
förordning ska till länsstyrelsen anmäla om de uppgifter som lämnats till
länsstyrelsen visar sig vara felaktiga eller om det inträffat sådana
förändringar som kan påverka rätten till stöd eller stödets storlek.

2020:893

background image

5

SFS

19 § Innan ett stöd beviljas ska länsstyrelsen lämna de upplysningar till
den enskilda näringsidkaren som framgår av artikel 6.1 i kommissionens
förordningar (EU) nr 1407/2013, 1408/2013 och 717/2014.

20 § Om den enskilda näringsidkaren har ansökt om stöd enligt
förordningen (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020 ska
länsstyrelsen, om de sökta stödperioderna sammanfaller, avvakta med att
fatta beslut i frågan om omsättningsstöd till dess beslut om omställningsstöd
har fattats.

Om den enskilda näringsidkaren har för avsikt att söka eller har ansökt

om stöd enligt förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj�juli
2020 ska länsstyrelsen, om de sökta stödperioderna sammanfaller, avvakta
med att fatta beslut i frågan om omsättningsstöd till dess beslut om
omställningsstöd har fattats.

21 § Av beslutet om stöd ska det framgå

1. vilken eller vilka stödperioder beslutet avser, och
2. stödbelopp för respektive stödperiod.

Utbetalning av stöd
22 §
Boverket betalar ut stöd enligt denna förordning.

Uppföljning av utbetalt stöd
23 §
Länsstyrelsen ansvarar för uppföljning av stöd som betalats ut enligt
denna förordning.

Den enskilda näringsidkaren ska på länsstyrelsens begäran lämna de

uppgifter som behövs för uppföljning av det stöd som har betalats ut.

�&terbetalning av stöd
24 §
Den enskilda näringsidkaren är återbetalningsskyldig om

1. näringsidkaren efter beslut om omsättningsstöd tagit emot stöd enligt

förordningen (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020 eller
förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj�juli 2020,

2. näringsidkaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt

har orsakat att stödet har bestämts felaktigt eller med för högt belopp, eller

3. stödet av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt

belopp och den enskilda näringsidkaren skäligen borde ha insett detta.

På det belopp som en enskild näringsidkare är återbetalningsskyldig för

ska ränta betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att
beslut om återkrav enligt 25 § har fattats och efter en räntesats som vid varje
tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

�&terkrav
25 §
Om den enskilda näringsidkaren är återbetalningsskyldig enligt 24 §,
ska länsstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet med ränta.
Kravet eller räntan får sättas ned helt eller delvis om det finns särskilda skäl.

Offentliggörande, rapportering och registerföring
26 §
Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring
finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens
statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av
Europeiska unionens statsstödsregler.

2020:893

background image

6

SFS

27 § Länsstyrelsen ska sköta den registerföring som anges i artikel 6.4 i
kommissionens förordningar (EU) nr 1407/2013, 1408/2013 och 717/2014.

Rätt att meddela föreskrifter
28 §
Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna
förordning.

�verklagande
29 §
I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om
överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om att
helt eller delvis inte bevilja stöd får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 9 november 2020.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

2020:893