SFS 2020:896 Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

SFS2020-896.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av

uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Utfärdad den 5 november 2020

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2001:588) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet1 ska införas en ny
paragraf, 8 h §, av följande lydelse.

8 h § På begäran av en länsstyrelse ska sådana uppgifter som avses i 2 kap.
3 § första stycket 1, 3�5 och 13 lagen (2001:181) om behandling av upp-
gifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet lämnas ut från beskattnings-
databasen. Uppgifter ska dock endast lämnas ut i den utsträckning som detta
behövs för länsstyrelsens handläggning enligt förordningen (2020:893) om
omsättningsstöd till enskilda näringsidkare.

Denna förordning träder i kraft den 9 november 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:1023.

SFS

2020:896

Publicerad
den

6 november 2020