SFS 2020:898 Förordning om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

SFS2020-898.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion

för Bolagsverket

Utfärdad den 5 november 2020

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2007:1110) med instruktion för
Bolagsverket ska ha följande lydelse.

5 § Bolagsverket ger ut Post- och Inrikes Tidningar enligt bestämmelserna
i förordningen (2006:1226) om Post- och Inrikes Tidningar.

Bolagsverket ger även ut en tidning för kungörelser av insända års-

redovisningar och revisionsberättelser samt meddelande av näringsförbud
och tillfälliga näringsförbud.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

SFS

2020:898

Publicerad
den

10 november 2020