SFS 2020:904 Förordning om ändring i vapenförordningen (1996:70)

SFS2020-904.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i vapenförordningen (1996:70)

Utfärdad den 5 november 2020

Regeringen föreskriver att det i vapenförordningen (1996:70) ska införas en
ny paragraf, 4 kap. 7 §, av följande lydelse.

4 kap.
7 §
Försvarsmakten får i enskilda fall besluta att vapenlagen (1996:67)
inte ska gälla skjutvapen och ammunition som innehas av en främmande
stats militära styrka som befinner sig i Sverige inom ramen för inter-
nationellt militärt samarbete eller internationell krishantering.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:904

Publicerad
den

10 november 2020