SFS 2020:905 Förordning om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation

SFS2020-905.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk

miljöinformation

Utfärdad den 5 november 2020

Regeringen föreskriver att 1 kap. 1 § och 3 kap. 17 § förordningen (2010:1770)
om geografisk miljöinformation ska ha följande lydelse.

1 kap.
1 §
1 Denna förordning innehåller bestämmelser om den svenska infra-
strukturen för tillgång till och utbyte av geografisk miljöinformation som
har elektronisk form och som är användbar för verksamheter och åtgärder
som kan påverka människors hälsa eller miljön. När det gäller skyldigheter
för kommuner och enskilda organ är förordningen meddelad med stöd av

� 7 § lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation i fråga om 6 kap.

1 och 2 §§,

� 8 § lagen om geografisk miljöinformation i fråga om 4 kap. 10�15 §§ och

5 kap. 2 och 3 §§,

� 9 § lagen om geografisk miljöinformation i fråga om 2 kap. 2, 3 och 7 §§,

3 kap. 17, 19 och 21 §§, 4 kap. 1, 2, 4�6 och 8 §§ samt 5 kap. 1 och 4 §§,

� 8 kap. 7 och 11 §§ regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

3 kap.
17 §
2 För mark- och vattenanvändning indelad efter nuvarande och framtida
planerad funktion eller socioekonomisk användning ska informationsansvar
fullgöras av

1. Statens jordbruksverk i fråga om jordbruksmark som ger rätt till stöd som

finansieras helt eller delvis av Europeiska unionen,

2. Sametinget i fråga om mark- och vattenområden som används för ren-

skötsel, och

3. kommunerna i fråga om detaljplaner och planbeskrivningar enligt plan-

och bygglagen (2010:900).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:1165.

2 Senaste lydelse 2016:1192.

SFS

2020:905

Publicerad
den

10 november 2020