SFS 2020:906 Förordning om ändring i förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet

SFS2020-906.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:946) med instruktion

för Lantmäteriet

Utfärdad den 5 november 2020

Regeringen föreskriver att 4 och 20 §§ förordningen (2009:946) med
instruktion för Lantmäteriet ska ha följande lydelse.

4 § Lantmäteriet har ett nationellt samordningsansvar för produktion, sam-
verkan, tillhandahållande och utveckling inom området för geografisk
information och fastighetsinformation (geodataområdet).

Lantmäteriet ska inom geodataområdet åt andra statliga myndigheter och

åt kommuner även lagra och tillgängliggöra sådan information som de
berörda parterna kommer överens om.

20 §1 Geodatarådet består av en ordförande och högst sjutton andra leda-
möter.

Generaldirektören för Lantmäteriet är ordförande. I rådet ska ingå
1. generaldirektörerna för Boverket, Försvarsmakten, Havs- och vatten-

myndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårds-
verket, Rymdstyrelsen, Skogsstyrelsen, Statistiska centralbyrån, Sveriges
meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges geologiska undersök-
ning, Sjöfartsverket, Statens geotekniska institut och Trafikverket, eller den
som någon av generaldirektörerna sätter i sitt ställe, och

2. en ledamot som företräder länsstyrelserna och två ledamöter som före-

träder kommunerna.

Utöver vad som sägs i andra stycket får ytterligare en ledamot ingå i rådet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Johan Ndure
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:179.

SFS

2020:906

Publicerad
den

10 november 2020