SFS 2020:907 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

SFS2020-907.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse

Utfärdad den 5 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 10 § lagen (2004:297) om
bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

1 kap.
10 §
2 Enskildas förhållanden till kreditinstitut får inte obehörigen röjas.
Detsamma gäller en uppgift i en anmälan eller en utsaga om en misstänkt
överträdelse av en bestämmelse som gäller för kreditinstitutets verksamhet,
om uppgiften kan avslöja anmälarens eller den anmäldes identitet.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offent-

lighets- och sekretesslagen (2009:400).

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken ska inte följa för den som bryter

mot förbudet i första stycket.

I 5 a § kreditupplysningslagen (1973:1173) finns bestämmelser som inne-

bär att vad som gäller om tystnadsplikt enligt första stycket inte hindrar att
uppgifter i vissa fall utväxlas för kreditupplysningsändamål.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:173, bet. 2020/21:KU4, rskr. 2020/21:17.
2 Senaste lydelse 2014:982.

SFS

2020:907

Publicerad
den

10 november 2020