SFS 2020:908 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2020-908.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 5 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 30 kap. 4 och 4 b §§ offentlighets-
och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

30 kap.
4 §
Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet som består i till-
ståndsgivning eller tillsyn med avseende på bank- och kreditväsendet,
värdepappersmarknaden eller försäkringsväsendet

1. för uppgift om affärs- eller driftförhållanden hos den som myndig-

hetens verksamhet avser, om det kan antas att denne lider skada om upp-
giften röjs,

2. för uppgift om ekonomiska eller personliga förhållanden för annan som

har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som myndig-
hetens verksamhet avser, och

3. för uppgift om transaktioner med eller innehav av finansiella instru-

ment, om en börs, ett fondbolag, en förvaltare av alternativa investerings-
fonder (AIF-förvaltare) eller ett värdepappersinstitut har inhämtat uppgiften
på grund av bestämmelser om anmälningsskyldighet.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

4 b §2 Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet som består i till-
ståndsgivning eller tillsyn med avseende på bank- och kreditväsendet,
värdepappersmarknaden eller försäkringsväsendet eller med avseende på
pensionsstiftelser för uppgift i en anmälan eller utsaga om överträdelse av
bestämmelse som gäller för den som myndighetens verksamhet avser, om
uppgiften kan avslöja anmälarens identitet.

Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet enligt lagen

(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella
instrument, lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (2017:317) med
kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-
produkter, lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution eller lagen
(2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning
för uppgift om en enskilds personliga och ekonomiska förhållanden i en
anmälan eller utsaga, om

1. anmälan eller utsagan avser en överträdelse av bestämmelse i lag eller

annan författning som gäller för

a) värdepapperscentralers verksamhet,

1 Prop. 2019/20:173, bet. 2020/21:KU4, rskr. 2020/21:17.
2 Senaste lydelse 2019:826.

SFS

2020:908

Publicerad
den

10 november 2020

background image

2

SFS

2020:908

b) kreditinstituts verksamhet,
c) verksamhet i värdepappersinstitut, börser och leverantörer av data-

rapporteringstjänster,

d) den som utvecklar, ger råd om eller säljer en Priip-produkt,
e) försäkringsdistributörers verksamhet, eller
f) den som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när
värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad
marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, och

2. uppgiften kan avslöja den anmäldes identitet och det inte står klart att

uppgiften kan röjas utan att denne lider skada eller men.

Sekretessen enligt andra stycket gäller inte beslut om sanktioner eller

sanktionsförelägganden.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)