SFS 2020:909 Lag om ändring i lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

SFS2020-909.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2013:287) med kompletterande

bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat,

centrala motparter och transaktionsregister

Utfärdad den 5 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 1 § lagen (2013:287) med
kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat,
centrala motparter och transaktionsregister ska ha följande lydelse.

2 kap.
1 §
Finansinspektionen ska besluta att en särskild avgift ska tas ut av den
som åsidosätter sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 648/2012 genom att

1. inte överlämna OTC-derivatkontrakt för clearing hos central motpart

(artikel 4),

2. inte tillämpa rättvisa, skäliga, icke-diskriminerande och transparenta

handelsvillkor vid tillhandahållandet av clearingtjänster (artikel 4.3a),

3. inte vidta alla rimliga åtgärder för att identifiera, förebygga, hantera

och övervaka intressekonflikter vid tillhandahållandet av clearingtjänster
(artikel 4.3a),

4. inte underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten

och Finansinspektionen om att positioner i OTC-derivatkontrakt inte har
beräknats eller att positionerna överskrider relevanta tröskelvärden (artik-
larna 4a.1 a och 10.1 a),

5. inte upprätta clearingarrangemang (artiklarna 4a.1 b och 10.1 b),
6. inte se till att uppgifter om derivatkontrakt rapporteras eller tillhanda-

hålls för rapportering till transaktionsregister (artikel 9.1 och 9.1a),

7. inte föra register över alla ingångna derivatkontrakt och varje ändring

under minst fem år efter avslutande av kontraktet (artikel 9.2),

8. inte se till att uppgifter om derivatkontrakt rapporteras eller tillhanda-

hålls för rapportering till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndig-
heten i de fall ett transaktionsregister inte är tillgängligt (artikel 9.3), eller

9. inte införa lämpliga förfaranden och system för att mäta, övervaka och

begränsa operativa risker och kreditrisker (artikel 11).

Den särskilda avgiften ska uppgå till lägst 5 000 kronor och högst

50 miljoner kronor.

Avgiften tillfaller staten.

1 Prop. 2019/20:174, bet. 2020/21:FiU29, rskr. 2020/21:20.

SFS

2020:909

Publicerad
den

10 november 2020

background image

2

SFS

2020:909

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.
2. Ingripande enligt 2 kap. 1 § första stycket 2 eller 3 i den nya lydelsen

får inte ske för överträdelser som har ägt rum före den 18 juni 2021.

3. �ldre bestämmelser gäller för överträdelser som har ägt rum före ikraft-

trädandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)