SFS 2020:913 Förordning om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige

SFS2020-913.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt

inreseförbud till Sverige

Utfärdad den 12 november 2020

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2020:127) om tillfälligt
inreseförbud till Sverige ska ha följande lydelse.

3 §1 En utlänning som reser till Sverige från en annan stat än en EES-stat
eller Schweiz ska nekas inresa i landet och avvisas.

Första stycket gäller inte för en utlänning som
1. är EES-medborgare eller medborgare i Andorra, Monaco, San Marino,

Schweiz eller Vatikanstaten,

2. har ställning som varaktigt bosatt i Sverige eller en annan EU-stat,
3. har uppehållstillstånd i Sverige eller en annan EES-stat, Andorra,

Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten,

4. har nationell visering i Sverige eller nationell visering för längre tid än

tre månader i en annan EES-stat, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz
eller Vatikanstaten,

5. har en sådan familjeanknytning som anges i 3 a kap. 2 § första stycket

eller 5 kap. 3 § första stycket 1�4 eller 3 a § utlänningslagen (2005:716) till
en person som omfattas av någon av punkterna 1�4 eller till en svensk
medborgare, eller

6. är bosatt i en sådan stat som anges i bilagan till denna förordning.
Första stycket gäller inte heller för en utlänning som har särskilt

angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige, till
exempel

1. hälso- och sjukvårdspersonal, forskare inom hälso- och sjukvård och

personal inom äldreomsorgen,

2. gränsarbetare,
3. säsongsarbetare inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring,
4. personal som transporterar gods och annan personal inom trans-

portsektorn,

5. personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen,
6. personer som arbetar i internationella organisationer eller som är

inbjudna av sådana organisationer och vilkas närvaro behövs för organisa-
tionernas verksamhet, militär personal, hjälparbetare och personal inom det
civila försvaret,

7. passagerare i transit,
8. personer med trängande familjeskäl,
9. sjömän,

1 Senaste lydelse 2020:714.

SFS

2020:913

Publicerad
den

13 november 2020

background image

SFS

2020:913

2

10. personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra

humanitära skäl,

11. personer som reser i syfte att studera, och
12. personer som reser i syfte att utföra högkvalificerat arbete, om deras

arbetsinsats är nödvändig ur ett ekonomiskt perspektiv och arbetet inte kan
skjutas upp eller utföras på distans, däribland personer som ska delta i eller
utföra nödvändiga arbetsuppgifter vid internationella elitidrottstävlingar.

Denna förordning träder i kraft den 20 november 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)