SFS 2020:914 Lag om tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk bearbetning eller lagring av uppgifter

SFS2020-914.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk

bearbetning eller lagring av uppgifter

Utfärdad den 12 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Denna lag tillämpas när en myndighet uppdrar åt ett företag eller en
annan enskild (tjänsteleverantör) att endast tekniskt bearbeta eller tekniskt
lagra uppgifter.

2 § Vid tillämpningen av denna lag ska med myndigheter jämställas

1. sådana aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser

där kommuner, regioner eller kommunalförbund utövar ett rättsligt
bestämmande inflytande enligt 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400), och

2. de organ som anges i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen i

fråga om de verksamheter som anges där.

Med en myndighet ska också jämställas yrkesmässigt bedriven enskild

verksamhet som till någon del är offentligt finansierad och som

1. tillhör skolväsendet, de särskilda utbildningsformerna eller annan

pedagogisk verksamhet enligt 1 kap., 24 kap. eller 25 kap. skollagen
(2010:800),

2. utgör hälso- och sjukvård eller tandvård enligt hälso- och sjukvårds-

lagen (2017:30) eller tandvårdslagen (1985:125), eller

3. bedrivs enligt socialtjänstlagen (2001:453), lagen (1988:870) om vård

av missbrukare i vissa fall, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om
vård av unga, lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade eller utgör personlig assistans som utförs med assistansersättning
enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken.

3 § Vid tillämpningen av denna lag ska med en tjänsteleverantör
jämställas en underleverantör som medverkar till att fullgöra tjänsteleveran-
törens uppdrag.

4 § Den som på grund av anställning eller på något annat sätt deltar i eller
har deltagit i en tjänsteleverantörs verksamhet att på uppdrag av en myndig-
het endast tekniskt bearbeta eller tekniskt lagra uppgifter får inte obehörigen
röja eller utnyttja dessa uppgifter.

I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400).

1 Prop. 2019/20:201, bet. 2020/21:KU9, rskr. 2020/21:39.

SFS

2020:914

Publicerad
den

17 november 2020

background image

2

SFS

2020:914

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

ANDERS YGEMAN
(Infrastrukturdepartementet)