SFS 2020:915 Förordning om ändring i elförordningen (2013:208)

SFS2020-915.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i elförordningen (2013:208)

Utfärdad den 12 november 2020

Regeringen föreskriver att det i elförordningen (2013:208) ska införas en ny
paragraf, 29 §, av följande lydelse.

29 §1 Nätmyndigheten ska underrätta regeringen när ett överklagande
lämnas över till allmän förvaltningsdomstol i ett ärende där sakfrågan
överklagas till regeringen enligt 13 kap. 5 § ellagen (1997:857). Nätmyndig-
heten ska i stället underrätta mark- och miljödomstolen om sakfrågan
överklagas till mark- och miljödomstol enligt 13 kap. 6 § ellagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)

1 Tidigare 29 § upphävd genom 2018:1585.

SFS

2020:915

Publicerad
den

17 november 2020