SFS 2020:917 Förordning om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

SFS2020-917.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna

förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Utfärdad den 12 november 2020

Regeringen föreskriver att 7 f § förordningen (1977:937) om allmänna för-
valtningsdomstolars behörighet m.m.1 ska ha följande lydelse.

7 f §2 Beslut av en utlandsmyndighet om visering som överklagas till en
migrationsdomstol ska tas upp av migrationsdomstolen vid

1. Förvaltningsrätten i Luleå om beslutet är fattat i Afrika,
2. Förvaltningsrätten i Stockholm om beslutet är fattat i Asien,
3. Förvaltningsrätten i Göteborg om beslutet är fattat i Europa, och
4. Förvaltningsrätten i Malmö om beslutet är fattat i Antarktis, Nord-

amerika, Oceanien eller Sydamerika.

Beslut av Migrationsverket om visering som fattats efter överlämnande från

en utlandsmyndighet enligt 3 kap. 10 § utlänningsförordningen (2006:97),
och som överklagas till en migrationsdomstol, ska tas upp av den migrations-
domstol som skulle ha varit behörig att pröva överklagandet om beslutet hade
fattats av utlandsmyndigheten.

Beslut av Migrationsverket om visering som fattats i samband med beslut

om arbetstillstånd och beslut av Polismyndigheten om upphävande eller
återkallelse av en Schengenvisering som fattats i samband med beslut om
avvisning, och som överklagas till en migrationsdomstol, ska tas upp av den
migrationsdomstol som är behörig att pröva överklagandet i fråga om arbets-
tillstånd eller avvisning.

Andra beslut om visering som överklagas till en migrationsdomstol ska

tas upp av migrationsdomstolen vid Förvaltningsrätten i Malmö.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Emma Pleiner
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 1995:126.

2 Senaste lydelse 2015:93.

SFS

2020:917

Publicerad
den

17 november 2020