SFS 2020:919 Lag om ändring i jordabalken

SFS2020-919.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i jordabalken

Utfärdad den 12 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 19 kap. 26 § jordabalken2 ska ha föl-
jande lydelse.

19 kap.
26 §
3 Sökanden eller någon annan som yttrar sig får anlita ombud eller
biträde. I fråga om fullmakt för ombud ska 12 kap. 8�19 §§ rättegångsbal-
ken tillämpas. En skriftlig fullmakt behöver dock inte ges in annat än om
inskrivningsmyndigheten anser att det behövs.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:189, bet. 2020/21:JuU4, rskr. 2020/21:30.
2 Balken omtryckt 1971:1209.
3 Senaste lydelse 2008:153.

SFS

2020:919

Publicerad
den

17 november 2020