SFS 2020:924 Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

SFS2020-924.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande

och handräckning

Utfärdad den 12 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 61 b § lagen (1990:746) om betal-
ningsföreläggande och handräckning2 ska upphöra att gälla.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:189, bet. 2020/21:JuU4, rskr. 2020/21:30.
2 Senaste lydelse av 61 b § 2018:501.

SFS

2020:924

Publicerad
den

17 november 2020