SFS 2020:928 Förordning om ändring i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.

SFS2020-928.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1982:805) om ersättning av

allmänna medel till vittnen, m.m.

Utfärdad den 12 november 2020

Regeringen föreskriver att 9 a § förordningen (1982:805) om ersättning av
allmänna medel till vittnen, m.m. ska ha följande lydelse.

9 a §1 En ansökan om att ersättning för kostnader i samband med en parts
inställelse ska betalas av allmänna medel enligt 11 kap. 6 § eller 21 kap. 12 §
rättegångsbalken, eller att ersättning till vittne ska betalas av allmänna medel
enligt 36 kap. 24 § andra stycket rättegångsbalken, ska innehålla uppgifter
om det mål ansökan rör och om de kostnader som sökanden vill ha ersättning
för. I ansökan ska det vidare lämnas uppgifter om sökandens ekonomiska
förhållanden enligt ett formulär som Domstolsverket fastställer.

En skriftlig ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av sökanden. Om

ansökan skrivs under elektroniskt, ska det göras med en sådan avancerad
elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifie-
ring och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre mark-
naden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga ly-
delsen.

Om det finns särskilda skäl får ansökan göras muntligen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 1997:417.

SFS

2020:928

Publicerad
den

17 november 2020