SFS 2020:929 Förordning om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol

SFS2020-929.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1996:271) om mål och

ärenden i allmän domstol

Utfärdad den 12 november 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:271) om mål och
ärenden i allmän domstol1

dels att 33 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast efter 5 § och rubriken närmast före 33 § ska utgå,
dels att 32 § ska ha följande lydelse.

32 §2 Domar ska årsvis föras samman i inbundna böcker. �ven utslag och
sådana slutliga beslut som sätts upp särskilt ska årsvis föras samman i in-
bundna böcker. Inom böckerna ordnas avgörandena efter tidpunkten då de
meddelades.

Slutliga beslut som inte sätts upp särskilt ska årsvis föras samman i be-

slutsböcker. Inom böckerna ordnas besluten efter tidpunkten då de medde-
lades.

Om ett slutligt beslut har upprättats enligt 25 § eller har tagits in i ett pro-

tokoll, behöver endast beslutet samt en sådan del av handlingen eller regist-
ret som visar i vilket mål eller ärende beslutet fattats föras till beslutsboken.

Uppgifter för vilka det gäller sekretess enligt offentlighets- och sekretess-

lagen (2009:400) ska inte tas in i böckerna.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av 33 § 1999:277.
2 Senaste lydelse 2012:352.

SFS

2020:929

Publicerad
den

17 november 2020