SFS 2020:930 Förordning om ändring i förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m.

SFS2020-930.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2003:234) om tiden för

tillhandahållande av domar och beslut, m.m.

Utfärdad den 12 november 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2003:234) om tiden för till-
handahållande av domar och beslut, m.m.

dels att 8 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

4 a § I ett ärende i en arrendenämnd eller hyresnämnd ska ett beslut som
ska tillställas en part skickas till parten samma dag som beslutet har medde-
lats. Om beslutet har avkunnats, ska det i stället skickas senast en vecka efter
dagen för avkunnandet.

8 § Om en handling av särskilda skäl inte kan tillhandahållas inom den tid
som anges i 3, 4, 5, 6 eller 7 §, ska det i stället ske så snart som möjligt. I ett
sådant fall ska mottagaren, om det behövs, underrättas om när handlingen
kommer att tillhandahållas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:930

Publicerad
den

17 november 2020